AFS 2006:5 Användning av truckar

Ändring införd t.o.m. AFS 2014:20

AFS 2014:20
Omfattning: ändr. 19 §, ny 23 § samt rubriken närmast före 23 §, ändr. kommentaren till 19 §
Ikraft: 2014-07-01

Arbetsmiljöverkets föreskrifter om användning av truckar

Arbetsmiljöverkets föreskrifter om användning av truckar samt allmänna råd om tillämpningen av föreskrifterna

Arbetsmiljöverket föreskriver1 med stöd av 18 § arbetsmiljöförordningen (1977:1166) följande.

1Jfr. rådets direktiv 89/655/EEG av den 30 november 1989 om minimikrav för säkerhet och hälsa vid arbetstagares användning av arbetsutrustning i arbetet (Andra särdirektivet enligt artikel 16.1 i direktiv 89/391 /EEG) (EGT L 393, 30.12.1989, s. 73, Celex 31989L0655), senast ändrat genom Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/45/EG (EGT L 195, 19.7.2001, s 46, Celex 32001L0045).

Tillämpningsområde

1 § Dessa föreskrifter gäller användning av truckar och utbytbar utrustning till dessa.

Föreskrifterna gäller med undantag av 8 § även andra mobila maskiner när de används med gaffelarmar eller annat lyftaggregat med liknande funktion på plana och hårdgjorda underlag och för annat ändamål än byggnads- och anläggningsarbete.

Kommentarer myndigheten

Definitioner

2 § I dessa föreskrifter avses med

Truck Självgående arbetsutrustning avsedd att med gaffelarmar eller andra lyftaggregat med liknande funktion, lyfta, sänka och bära gods inom ett begränsat område och huvudsakligen användas på plana och hårdgjorda underlag.
Åktruck Truck avsedd att manövreras av åkande förare.
Ledtruck Truck avsedd att manövreras av gående förare. Ledtruck kan ha plattform som föraren tillfälligt kan åka på.
Utbytbar utrustning Utrustning som ändrar truckens funktion och som är tillverkad för att kunna monteras på gafflar eller gaffelvagn av användaren.

Kommentarer myndigheten

Undersökning och riskbedömning

3 § Arbetsförhållandena skall undersökas och riskerna bedömas när truckar skall användas. Följande skall då särskilt undersökas:

1. egenskaperna hos truckarna,

2. hur truckarna skall användas,

3. miljön där truckarna skall användas,

4. de belastningsergonomiska förhållandena,

5. behovet av skyddsutrustning,

6. arbetstagarnas praktiska och teoretiska kunskaper och

7. behovet av skötsel och underhåll av trucken.

Kommentarer myndigheten

4 § En ny undersökning och riskbedömning skall genomföras

1. om uppföljningen enligt 6 § visar att befintliga risker inte stämmer med tidigare riskbedömning,

2. om vidtagna åtgärder enligt 5 § inte gett förväntat resultat eller

3. vid förändringar i arbetsprocesser eller verksamheten.

Åtgärder

5 § Med utgångspunkt i riskbedömningen skall alla nödvändiga åtgärder vidtas för att förebygga ohälsa eller olycksfall. Kraven i 7-22 §§ skall alltid vara uppfyllda.

Uppföljning

6 § Riskbedömningen och de vidtagna åtgärderna skall följas upp regelbundet för att klargöra om riskbedömningen är riktig och att åtgärderna gett förväntat resultat.

Krav på produkter

7 § Om en truck eller en utbytbar utrustning omfattades av svenska föreskrifter, som överför EU-direktiv till svensk rätt när den släpptes ut på marknaden eller togs i drift inom EES, gäller följande. Den får användas endast om den uppfyller kraven på beskaffenhet och information om användningen som finns i de föreskrifterna som gällde för den när den släpptes ut på marknaden eller togs i drift.

Detsamma gäller en truck eller en utbytbar utrustning som omfattades av motsvarande föreskrifter i något annat land inom EES. Vad beträffar märkning, interaktiv programvara och bruksanvisning gäller vid användningen dock alltid de krav på språk som följer av de svenska föreskrifterna. (AFS 2010:15)

Kommentarer myndigheten

8 § En truck eller en utbytbar utrustning som inte omfattas av 7 § skall uppfylla kraven i bilaga A när den används. En truck, som endast i vissa avseenden omfattas av 7 §, skall i övrigt uppfylla kraven i bilaga A när den används.

Krav vid användning

Allmänt

9 § Användning av truckar skall planeras och genomföras så att ohälsa och olycksfall i arbetet förebyggs.

Kommentarer myndigheten

10 § Truckar får bara användas i miljöer som är lämpade för truckanvändning.

Kommentarer myndigheten

11 § Trucktrafik skall när så är möjligt avgränsas från gående och annan verksamhet där personer befinner sig. I annat fall skall åtgärder vidtas för att förebygga riskerna för personskada.

Särskild uppmärksamhet skall ägnas åt områden med begränsat siktfält och områden där trucktrafik kan förekomma utan förvarning för de gående.

Kommentarer myndigheten

12 § Arbete med truckar skall organiseras så att sikten i körriktningen alltid är tillfredsställande från förarplatsen.

Kommentarer myndigheten

13 § Vid lastning och lossning på ett fordonsflak skall flaket och eventuell lastbrygga vara säkrade så att de inte förflyttas eller sätts i rörelse oavsiktligt.

Kommentarer myndigheten

14 § En truckförare skall använda skyddsskor. Det gäller även för andra som arbetar med godshantering inom truckens arbetsområde.

15 § Föraren och eventuella passagerare får bara åka på sådan plats på trucken som är särskilt avsedd för detta.

16 § En truck skall ha parkeringsbromsen ansatt när föraren lämnar förarplatsen. Vid behov skall även lasten och rörliga maskindelar säkras.

Kommentarer myndigheten

17 § Om det finns ett bälte eller någon annan anordning för att hålla kvar föraren på förarplatsen skall det användas om det inte är uppenbart onödigt enligt riskbedömningen enligt 3 §.

Kommentarer myndigheten

Kunskaper och tillstånd

18 § En truck får användas bara av den som har dokumenterade teoretiska och praktiska kunskaper för att använda den säkert.

Kommentarer myndigheten

19 § En truckförare ska ha ett skriftligt tillstånd för att få använda truck. Tillståndet ska utfärdas av arbetsgivaren. Om truckföraren är inhyrd för att använda truck i inhyrarens verksamhet ska tillståndet istället utfärdas av inhyraren. Tillståndet ska vara personligt och upplysa om vilka typer av truckar och vilka arbetsuppgifter det gäller för.

På ett gemensamt arbetsställe ska den samordningsansvarige ha rutiner för att kontrollera att de som framför truckar har tillstånd till detta från sina respektive arbetsgivare. Den samordningsansvarige ska även tillhandahålla den information som krävs för en säker truckanvändning på arbetsstället.

Den arbetsgivare eller inhyrare av arbetskraft som i strid med kraven i första stycket låter en eller flera använda en truck ska betala en sanktionsavgift, se 23 §.

Lägsta avgiften är 15 000 kronor och högsta avgiften är 150 000 kronor. För den som har 500 eller fler sysselsatta är avgiften 150 000 kronor. För den som har färre än 500 sysselsatta ska sanktionsavgiften beräknas enligt följande:

Avgift = 15 000 kronor + (antal sysselsatta – 1) x 271 kronor.

Summan ska avrundas nedåt till närmaste hela hundratal. (AFS 2014:20)

Kommentarer myndigheten

20 § Den som leder och övervakar arbetet med truckar skall ha den kunskap, information och erfarenhet som krävs för att arbetet ska kunna utföras säkert.

Kommentarer myndigheten

Utbytbara utrustningar och förlängningsgafflar

21 § Utbytbara utrustningar och förlängningsgafflar får användas bara tillsammans med de truckar de är avsedda för.

Kommentarer myndigheten

Underhåll och kontroll

22 § En truck skall kontrolleras och underhållas med intervaller som är anpassade till driftförhållandena och tillverkarens rekommendationer. En truck med brister eller skador som kan äventyra säkerheten får inte användas förrän bristerna avhjälpts eller skadorna reparerats.

Kommentarer myndigheten

Bestämmelser om sanktionsavgifter

23 § Bestämmelserna i 19 § första stycket utgör föreskrifter enligt 4 kap. 2 § arbetsmiljölagen (1977:1160).

Den som överträder dessa bestämmelser ska betala sanktionsavgift enligt 8 kap. 5–10 §§ arbetsmiljölagen. Sanktionsavgiftens storlek beräknas enligt de grunder som anges i 19 §. (AFS 2014:20)

_____________________________________________

Denna författning träder i kraft den 1 juli 2007.

Genom författningen upphävs Arbetarskyddsstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (AFS 1986:24) om truckar.

AFS 2010:15

Denna författning träder i kraft den 1 januari 2011.

AFS 2014:20

Denna författning träder i kraft den 1 juli 2014.

Bilaga A

Tekniska krav

A 1. Inledande anmärkningar

Kraven i bilagan gäller endast när respektive risk finns vid användning av en truck, med eller utan utbytbar utrustning.

För truckar som skall uppfylla kraven i bilagan krävs inte nödvändigtvis samma åtgärder som för att uppfylla de grundläggande krav som ställs på truckar som omfattas av kraven i 7 §. Detsamma gäller förlängningsgafflar och utbytbar utrustning till truckar.

Däremot innehåller bilagan vissa krav som inte finns i de harmoniserade standarderna för truckar. Det innebär att äldre truckar som uppfyller kraven i bilagan kan ha vissa egenskaper som inte finns hos truckar som omfattas av kraven i 7 §.

A 2. Allmänna krav

A 2.1 En truck skall vara utförd så att den kan köras och manövreras säkert och så att hastigheten lätt kan anpassas till olika förhållanden.

A 2.2 En truck skall ha färdbroms som kan stanna den säkert med eller utan last.

En truck skall ha parkeringsbroms som oberoende av lastens vikt kan hålla den kvar i den största tillåtna lutningen, även om föraren lämnat trucken.

A 2.3 En truck skall vara utrustad så att den skyddar föraren om det finns risk för att träffas av nerfallande föremål från den egna hanteringen.

Kommentarer myndigheten

A 2.4 En truck skall ha en signalanordning som det är lätt att påkalla uppmärksamhet med.

A 2.5 En trucks draganordning skall ha en spärr eller annan anordning som hindrar att det som dras kopplas loss oavsiktligt.

A 3. Märkning

A 3.1 Manöverreglage skall vara märkta med symboler eller text på svenska.

A 3.2 Truckar, utbytbara utrustningar och förlängningsgafflar skall vara tydligt och beständigt märkta med uppgift om egenvikt och den högsta last de är avsedda för. Om lastförmågan är beroende av tyngdpunktsavstånd eller lyfthöjd skall märkningen ge tillräcklig information om detta. För en batteridriven truck där batteriets massa inverkar på stabiliteten skall lägsta och högsta batterivikt (massa) anges.

Kommentarer myndigheten

A 4. Särskilda krav för åktruckar

A 4.1 En åktruck för sittande förare skall ha en inställbar förarstol som ger en bekväm arbetsställning. En förarstol som kan svängas eller förskjutas skall automatiskt låsas säkert i önskat läge.

Kommentarer myndigheten

A 4.2 En åktruck för sittande förare med plats för en eller flera åkande skall vara anpassad eller utrustad för att begränsa riskerna om trucken välter, t.ex. genom att den har

1. en förarhytt,

2. en konstruktion som hindrar trucken från att välta,

3. en konstruktion som garanterar att, om trucken välter, det finns tillräckligt med utrymme mellan marken och trucken för dem som befinner sig på den eller

4. en konstruktion där personerna hålls kvar på sätet så att de inte kläms av trucken.

A 4.3 En åktruck vars parkeringsbroms inte ansätts automatiskt skall ha en anordning som varnar om den inte är bromsad när föraren lämnar förarplatsen.

Kommentarer myndigheten

A 4.4 En åktrucks sitt- eller ståplats skall vara utförd så att föraren inte oavsiktligt kan hålla en fot utanför trucken när den körs. Alternativt skall den ha en anordning som snabbt gör föraren uppmärksam på att en fot inte är på rätt plats.

Kommentarer myndigheten

A 4.5 En hytt skall vara försedd med en anordning för god luftväxling och en anordning som gör det möjligt att hålla en lämplig temperatur.

Kommentarer myndigheten

A 4.6 En truck som används med timmerhanteringsutrustning skall vara utrustad så att timmer hindras att tränga in i truckens hytt.

A 5. Särskilda krav för ledtruckar

A 5.1 En ledtruck får inte kunna köras fortare än 1,75 m/s. Hastigheten skall lätt kunna anpassas till hur fort föraren går.

A 5.2 När föraren släpper en ledtrucks manöverarm skall drivningen upphöra och parkeringsbromsen ansättas automatiskt. Trucken skall vara konstruerad så att manöverarmen inte skadar föraren vid påkörning.

Kommentarer myndigheten

A 5.3 En ledtrucks hjul skall avskärmas så att fotskador motverkas.

A 5.4 Förarplattformen på en ledtruck skall tillåta säker manövrering och vara tillräckligt stark för att klara en påkörning. Den skall fällas upp automatiskt när föraren stigit av och den får inte kunna fällas ner oavsiktligt.

Arbetsmiljöverkets allmänna råd om tillämpningen av föreskrifterna om truckar

Arbetsmiljöverket meddelar följande allmänna råd om hur verkets föreskrifter (AFS 2006:5) om användning av truckar skall tillämpas.

Allmänna råd har en annan juridisk status än föreskrifter. De är inte tvingande, deras funktion är att förtydliga innebörden i föreskrifterna. De kan t.ex. upplysa om lämpliga sätt att uppfylla kraven, visa exempel på praktiska lösningar och förfaringssätt samt ge rekommendationer, bakgrundsinformation och hänvisningar.

Bakgrund

Som medlem av Europeiska unionen (EU) skall Sverige överföra EU-direktiv till svenska föreskrifter. Reglerna inom EU för arbetstagarnas säkerhet och hälsa anges i ett ramdirektiv som ger de grundläggande reglerna för säkerhet på arbetsplatsen. I ett antal särdirektiv finns också minimikrav som inte får underskridas i EU:s medlemsländer. Det andra särdirektivet (89/655/ EEG), ändrat genom direktiven 95/63/EG och 2001/45/EG, innehåller krav för säker användning av arbetsutrustning i arbetet. Föreskrifterna om användning av truckar är delvis baserade på det direktivet.

Föreskrifterna om användning av truckar är ett led i en större revidering av vissa av Arbetsmiljöverkets regler där föreskrifterna Användning av arbetsutrustning, Användning av lyftanordningar och lyftredskap och Tillfälliga personlyft med kranar eller truckar ingår.

Truckar av mycket skilda slag används inom arbetslivet. Användningsområdena varierar kraftigt, dels mellan skilda trucktyper, dels mellan företag och organisationer som använder samma trucktyp.

Ungefär 1 000 arbetsolyckor med truckar inblandade rapporteras årligen till Arbetsmiljöverket. Trucken är därmed den maskintyp som är inblandad i flest maskinrelaterade arbetsolyckor. En analys visar att det oftast är föraren som skadas vid olyckorna. De vanligaste skadorna är fotskador. Skadorna orsakas framför allt av ledtruckar och mindre åktruckar. I arbetsskadestatistiken finns också många påkörningsolyckor. Det är vanligt både att truckar kolliderar och att oskyddade personer blir påkörda. När truckar används av gående förare är det vanligt att föraren kläms mellan den egna trucken och föremål eller byggnadsdelar i dess närhet. Vid hantering av last inträffar olyckor när truckföraren eller en medhjälpare t.ex. försöker rätta till en stjälpande last. Här dominerar hand- och fotskador men även ryggskador förekommer. Truckar används ofta på lastkajer för lastning och lossning av fordon eller uppställning av gods. Fall med truck från en lastkaj kan orsaka svåra personskador om föraren kläms mellan t.ex. truckens skyddstak och mark.

Varje år rapporteras ca 500 arbetssjukdomar i samband med truckanvändning. De flesta av dem är belastningsbesvär i nacke och rygg. Arbetet som truckförare är ofta ensidigt med upprepad belastning på nacke och rygg då lasten skall hämtas eller lämnas i höga pallställ. Transporter förekommer i truckens alla körriktningar. Situationen förvärras av kraven på effektivt utnyttjande av utrymmet inom industri och terminaler. Det resulterar ofta i mindre utrymme för trucktrafiken och högre pallställ. (AFS 2010:15)

Kommentarer till paragrafer ligger direkt under respektive paragraf.