Översättningar görs automatiskt av Google Translate och Prevent ansvarar inte för att de är korrekta.

Bearbeta resultatet – enkät om OSA

När enkäten är gjord börjar det viktiga arbetet med att förbättra de områden där ni fått lågt resultat. Det arbetet gör ni bäst tillsammans i grupp, genom att diskutera fram vilka åtgärder ni tror skulle förbättra er arbetsmiljö. I menyn finns information om alla nio områden som ingår i enkäten, och förslag på frågor som ni kan använda er av.

När minst sex av de anställda svarat på enkäten kan du som ansvarig se resultatet genom att följa länken i det mejl du fick när enkäten skapades. Alla svar är anonyma. Baserat på de anställdas svar får du ett svarsresultat med återkoppling på olika belastningsfaktorer i er arbetsmiljö.

Så redovisas resultatet

Resultatet redovisas både som ett index för varje frågeområde och som ett medelvärde av vad de anställa har svarat på respektive fråga. Värdet som redovisas ligger mellan 0 och 100 (noll utgår från "instämmer inte" och hundra från "instämmer helt").

Index för varje frågeområde delas in i tre nivåer:
67–100 bra/mycket bra resultat
34–66 lågt/halvbra resultat
0–33 mycket lågt resultat

Ett index på 67 och högre visar alltså på ett nuläge där majoriteten i arbetsgruppen anser att det mesta fungerar bra eller mycket bra. Ger undersökningen ett index under 34 så finns ett akut behov av förbättringsinsatser. Index kan användas för att följa utvecklingen över tid om du utför flera enkätundersökningar, till exempel en gång per år eller före och efter en omorganisation. Görs undersökningen samtidigt för flera arbetsgrupper eller inom hela organisationen finns också möjlighet till jämförelse mellan olika arbetsgrupper.

Det är viktigt att titta på svaren i enskilda frågor. Varje enskild fråga ger ett medelvärde för gruppens samlade svar på frågan. Om en eller flera personer har angett ett värde mellan 0–25, är det ett tecken på att ni behöver prata om frågan. För att tydliggöra det visas en ikon med ett utropstecken intill frågan. Det är viktigt att  också se till frågans medelvärde (högt eller lågt), dess relevans i verksamheten och dess karaktär. Om nästan alla frågor fått ett utropstecken kan det även vara en indikation på att någon eller några i gruppen inte mår bra och därför satt lågt inom många områden.

Bearbeta resultatet tillsammans

Diskutera tillsammans i grupp hur ni kan förbättra de områden där ni fått lågt resultat. Arbeta med sådant som det är realistiskt att förändra.

  1. Gå igenom resultatet tillsammans.
  2. Välj ut områden som ni vill diskutera och förbättra. Att samtala tillsammans i grupp är mycket betydelsefullt för att ni ska komma framåt. Till ert stöd finns i menyn information om varje område och frågor att fundera över och diskutera.
  3. Ta fram förslag på åtgärder som skulle passa er. Skapa en kreativ miljö för idéer och förslag. Avfärda inget i ett första skede. Därefter kan ni värdera, diskutera och prioritera förslagen. Vad känns viktigast? Vad ska ni börja med? Planera hellre in få aktiviteter som ni verkligen genomför än att ta fram ett stort antal aktiviteter som inte blir av.
  4. Har gruppen mandat att fatta beslut? Annars lämnas åtgärdsförslagen vidare för hantering och beslut i företaget. Är det åtgärder ni själva bestämmer över gör ni upp en handlingsplan. Planen bör innehålla åtgärder, tidpunkt för genomförande, vem som ansvarar för åtgärdens genomförande och när uppföljning ska ske. Använd gärna Prevents mall för riskbedömning och handlingsplan.