Översättningar görs automatiskt av Google Translate och Prevent ansvarar inte för att de är korrekta.

Tydligare ansvar för transport av farligt gods

Ett antal nya regler gäller för transport av farligt gods, till exempel att avsändarens och transportörens ansvar har förtydligats. Det framgår av den nya upplagan av Handbok för vägtransport av farligt gods.

Handbok för vägtransport av farligt gods – styckegodstransporter används i utbildningar av förare som transporterar farligt gods. Avsikten är att ge föraren kunskap om riskerna och hur man skyddar sig själv och omgivningen. Den kan också användas som checklista i själva arbetet.

Handboken innehåller bland annat beskrivning av utbildningen, lagar och föreskrifter, redogörelser för ansvarsförhållanden, godsets indelning i faroklasser, allmänna transportbestämmelser. I handboken finns även den kompletta listan med farliga ämnen med klassificering, koder, förpackningskrav, märkning m m.

De viktigaste nyheterna i 2013 års upplaga är:

  • nya märkningsbestämmelser för kombitrafik (när vägfordon som trailers lastas på järnväg)
  • förtydligat ansvar för avsändare och transportörer med hänvisning till transportavtalet
  • gränsvärden för transportskydd för specifika radionuklider
  • utökade märkningsbestämmelser om miljöfarliga ämnen
  • skillnader på internationella och svenska regler om uppställning av fordon

Handbok för vägtransport av farligt gods – tanktransporter finns också i ny upplaga och kompletterar den förstnämna handboken.

Läs merwww.prevent.se/sv/Webbshop/Produkter/Styckegods---Vagtransport-av-farligt-gods1/

Kontakt:

Robert Jakobsson , projektledare, 08-402 02 17, robert.jakobsson@prevent.se

Andreas Alskog, informatör, 08-402 02 00, andreas.alskog@prevent.se

Prenumerera på pressmeddelanden och nyheter

Få pressmeddelande direkt till dig via RSS eller e-post genom vår tjänst på Cisionwire. 

Prenumerera