Översättningar görs automatiskt av Google Translate och Prevent ansvarar inte för att de är korrekta.

Handböcker för vägtransport av farligt gods uppdaterade

Sedan årsskiftet gäller de nya föreskrifterna om vägtransport av farligt gods, ADR-S 2015, MSBFS 2015:1, som beskriver de bestämmelser och förutsättningar som ska vara uppfyllda vid nationell och internationell transport av farligt gods på väg. De nya föreskrifterna har inneburit att Prevents handböcker för vägtransport av farligt gods nu har reviderats.

Handbok för vägtransport av farligt gods – styckegodstransporter används i utbildningar av förare som transporterar farligt gods. Avsikten är att ge föraren kunskap om riskerna och hur man skyddar sig själv och omgivningen. Den kan också användas som checklista i själva arbetet.

Handboken innehåller bland annat beskrivning av utbildningen, lagar och föreskrifter, redogörelser för ansvarsförhållanden, godsets indelning i faroklasser, allmänna transportbestämmelser. I handboken finns även den kompletta listan med farliga ämnen med klassificering, koder, förpackningskrav, märkning med mera.

Sedan årsskiftet gäller de nya föreskrifterna om vägtransport av farligt gods, ADR-S 2015, MSBFS 2015:1. De gamla föreskrifterna MSBFS 2012:6 och MSBFS 2012:7 får tillämpas längst till och med den 30 juni 2015.

Även handbok för vägtransport av farligt gods – tanktransporter finns i ny upplaga och kompletterar den förstnämna handboken.

De viktigaste nyheterna i 2015 års upplaga av handböckerna har sin grund i de nya föreskrifterna. De har medfört en rad förtydliganden och klargöranden, omstruktureringar av vissa kapitel samt nya ämnen i ämnesförteckningarna.  

– Förändringarna är egentligen inte omvälvande, men du måste vara uppdaterad och medveten om dem när du transporterar farligt gods på väg, säger Robert Jakobsson, utvecklingschef på Prevent.

Läs mer: www.prevent.se

Kontakt:

Robert Jakobsson, utvecklingschef på Prevent, 08-402 02 17, 070-5852993, robert.jakobsson@prevent.se

Andreas Alskog, informatör, 08-402 02 00, andreas.alskog@prevent.se

Prenumerera på pressmeddelanden och nyheter

Få pressmeddelande direkt till dig via RSS eller e-post genom vår tjänst på Cisionwire. 

Prenumerera