Översättningar görs automatiskt av Google Translate och Prevent ansvarar inte för att de är korrekta.

2017 års vinnare av Utmärkt arbetsmiljöuppsats

Studenter från Chalmers och Umeå universitet mottar totalt 30 000 kronor för sina arbeten. Uppsatserna handlar om möjligheter till förbättringar i arbetsmiljön inom ambulanssjukvården respektive om kopplingen mellan anställningsosäkerhet och olika hälsoutfall.

Stipendierna delas ut den 26 oktober på arbetsmiljökonferensen Gilla jobbet i Stockholm. 

Stipendium till ingenjörsstudenter

Anders Jimgren och Johan Karlsson, som läst utbildningen Design och produktutveckling på Chalmers, tilldelades 15 000 kronor för sin gemensamma uppsats ”Optimering av vårdutrymme i ambulansfordon”.

Juryns motivering: Uppsatsförfattarna har identifierat möjligheter till förbättringar i arbetsmiljön inom ambulanssjukvården. De har utformat en kravspecifikation och utvecklat ett lösningskoncept för en ny arbetsstation för ambulanspersonalen med avseende på ergonomi, säkerhet, funktion, placering och tidsåtgång. Arbetet är av stort allmänintresse har en tydlig koppling till arbetsmiljö. Uppsatsen presenterar lösningsidéer med god förankring i designteori och bidrar till kunskapsläget idag. Uppsatsen är lättläst, har ett bra, tydligt och enkelt språk och innehåller tydliga illustrationer och bilder.

Stipendium till samhällsvetare

Simon Küth, som läst vid psykologiska institutionen på Umeå universitet, tilldelades 15 000 kr för sin uppsats ”Job Insecurity and its Association with Specific Health and Well-Being Outcomes”.

Juryn motivering: Uppsatsen handlar om kopplingen mellan anställningsosäkerhet och olika hälsoutfall. Författaren har utgått ifrån en omfattande mängd empiriska data och har med adekvata kvantitativa analyser bidragit till ny kunskap och underlag för fortsatt forskning inom området.