Översättningar görs automatiskt av Google Translate och Prevent ansvarar inte för att de är korrekta.

2016 års stipendiater

Vinnarna av Utmärkt arbetsmiljöuppsats 2016: Vanda Aronsson, Frida Pommer och Camilla Larsson.

Studenterna Vanda Aronsson, Stockholms universitet och Frida Pommer och Camilla Larsson, Lunds tekniska högskola är 2016 års vinnare av stipendiet Utmärkt arbetsmiljöuppsats. De två vinnande uppsatserna handlar om hälsans koppling till yrkeskategorier med nära kontakt med andra människor och arbetsmiljöplanens betydelse för säkerheten på byggarbetsplatsen.

Stipendiet på 15 000 kr delades ut av Prevent och AFA Försäkring på seminariet "FoU-dagen" den 17 november i Malmö.

Vanda Aronsson, CHESS, Stockholms universitet, har skrivit en masteruppsats i folkhälsovetenskap: ”Health differences between employees in human service professions and other professions The impact of psychosocial and organizational work environment”

I studien undersöks om skillnader i utbrändhet, självupplevd hälsa och sjukfrånvaro skiljer sig mellan anställda som arbetar i nära kontakt med andra människor (till exempel inom hälso- och sjukvård, utbildning, socialtjänst och polis) och anställda i andra yrken. Det emotionella engagemanget inom dessa yrken är ofta mer krävande än inom andra yrken. Hon undersöker också om eventuella skillnader mellan yrkeskategorierna kan förklaras av psykosociala och organisatoriska frågor.

Resultaten visar att riskerna för utbrändhet och sjukfrånvaro är större bland de anställda inom yrken med nära kontakt med andra människor än i andra yrken. Skillnaderna när det gäller utbrändhet kan förklaras av olika bakgrundsvariabler medan skillnaderna i sjukfrånvaro beror på psykosociala och organisatoriska faktorer. Riskerna för kvinnor är i huvudsak större för kvinnor än för män.  

Juryns motivering: "Uppsatsen, som presenterar en studie om hälsans koppling till yrkeskategorier med nära kontakt med andra människor, är mycket välgjord och välskriven. Frågeställningar, teori, metod och resultat hänger väl ihop. Uppsatsen har en klar praktisk relevans och fyller en viktig kunskapslucka."

Frida Pommer och Camilla Larsson, Lunds universitet, som studerat civilingenjörsprogrammet Väg- och vattenbyggnad har skrivit uppsatsen "Arbetsmiljöplanen – vägen till en säkrare byggarbetsplats?"

Studien handlar om hur arbetsmiljöplanen används ute i produktion på byggarbetsplatser och hur arbetet med planen kan förbättras så att den når ut till alla yrkesarbetarna på arbetsplatsen och därmed skapa god hälsa och en säkrare arbetsmiljö.

De har genomfört enkätstudier och intervjuer med flera yrkeskategorier, gjort omfattande analyser och de presenterar ett antal möjliga åtgärder för hur arbetet med arbetsmiljöplanen kan förbättras i byggbranschen.

Juryn motivering: "Uppsatsen presenterar en mycket relevant och omfattande studie kring arbetsmiljöplaner på byggarbetsplatser, och bidrar till att öka kunskapen inom området. Rapporten är vetenskapligt djup, omfattande, välskriven och mycket lätt att som läsare följa och förstå."