Översättningar görs automatiskt av Google Translate och Prevent ansvarar inte för att de är korrekta.

2015 års stipendiater

Studenterna Karin Lovén, Lunds universitet och Jessica Hoff, Mälardalens högskola är 2015 års vinnare av stipendiet Utmärkt arbetsmiljöuppsats. De två vinnande uppsatserna handlar om rengöringssprejers effekt på människan och arbetsmiljö och verksamhetsstyrning inom socialtjänsten. 

Stipendiet på 15 000 kr delades ut på AFA Försäkrings årliga seminarium FoU-dagen där forskare presenterar aktuell arbetsmiljöforskning. 

Karin Lovén, Lunds universitet har skrivit en uppsats om rengöringssprejers potentiella effekter på människan. Med avancerad aerosolmätteknik har hon bestämt och karaktäriserat den andel av sprejdropparna som hamnar i luften. Hon har utformat och provat ett experimentellt test för hur människor exponeras för rengöringssprejer. Juryn skriver i sin motivering: ”Karin Lovén har med sin ingenjörsmässiga kompetens från civilingenjörsprogrammet i nanoteknologi utnyttjat avancerad mätmetodik för att öka förståelsen om hur människor exponeras och påverkas av luftburna komponenter. Hon har i och med det ökat kunskapen om hur städmetoder kan påverka arbetsmiljön samt lagt grund för ytterligare studier som kan bidra till en bättre arbetsmiljö för de i arbetslivet som berörs av kemikalier.”

Jessica Hoff, Mälardalens högskola som studerat arbetslivsvetenskap vid Mälardalens högskola har skrivit uppsatsen ”Spelets regler – arbetsmiljö och verksamhetsstyrning i Socialtjänsten”. Uppsatsen ger en bra bild av socialsekreterares arbetsmiljö utifrån frågeställningen hur chefer förhåller sig till larmrapporterna om dålig arbetsmiljö som framförts under senare år. Ett av huvudresultat är att chefer och politiker har svårigheter att ta till sig brister i socialsekreterarnas arbetsvillkor. Tidigare forskning och utredningar om arbetsmiljön når inte ”full legitimitet”, utan de tycks istället hänvisa till exempelvis hög personalomsättning har andra orsaker än arbetsmiljön. Ur juryns motivering: ”Jessica Hoffs uppsats har en intressant frågeställning och mycket stor aktualitet kring arbetslivets många gånger begränsade förmåga att använda sig av forskning i syfte att skapa goda arbetsmiljöer.”