Översättningar görs automatiskt av Google Translate och Prevent ansvarar inte för att de är korrekta.

Stipendiet Utmärkt arbetsmiljöuppsats

Prevent och AFA Försäkring delar varje år ut stipendiet Utmärkt arbetsmiljöuppsats på 15 000 kronor till studenter på ingenjörsutbildningar och samhällsvetenskapliga utbildningar. Nomineringstiden gick ut den 29 juni 2018. Stipendiet delades ut på AFA Försäkrings FoU-dag i Gävle den 16 oktober 2018. Årets vinnare är Pauline Georgy, Anna Collinder och Erik Ekstrand. Läs mer om de vinnande uppsatserna! 

Syftet med stipendiet är att uppmärksamma arbetsmiljöfrågorna på högskolor och universitet i landet. Handledare och examinatorer har möjlighet att nominera en studentuppsats om arbetsmiljö skrivna av studenter på ingenjörsutbildningar och samhällvetenskapliga utbildningar. Varje examinator/handledare får skicka in max ett bidrag. 

Examensarbetet ska omfatta minst 15 högskolepoäng och vara skrivet av en till två personer. Det ska ha genomförts under det senaste läsåret och blivit godkänt senast i juni samma läsår. Nominera senast 29 juni 2018.

Bedömningskriterierna för en utmärkt arbetsmiljöuppsats är

  • ha en tydlig koppling till arbetsmiljö
  • bidra till kunskapsläget
  • vara av allmänintresse
  • ha god läsbarhet
  • ha en vetenskapligt tillfredställande koppling mellan frågeställning, teori, metod och resultat
  • ha god teorianknytning och teoretisk reflektion.

Stipendiet till ingenjörsstudent

Stipendiet delas ut till studenter på ingenjörs-/civilingenjörsutbildningar (högskoleingenjör, kandidat-, magister-, och masterexamen) vid svenska universitet och högskolor.

Examensarbetet ska beröra fysiska och psykosociala arbetsmiljöaspekter vid utveckling av produkter, produktions-/arbetsmiljöer eller arbetsorganisation. Examensarbetet ska vara skrivet av en till två personer.

I juryn sitter Anna-Lisa Osvalder, professor Chalmers tekniska högskola (ordförande), Mats Bohgard, professor Lunds universitet och Jörgen Eklund, professor Skolan för teknik och hälsa, KTH.

Stipendiet till en samhällsvetare

Stipendiet delas ut till studenter på samhällsvetenskapliga utbildningar (kandidat-, magister-, och masterexamen) vid svenska universitet och högskolor. Exempelvis ekonomutbildningar, personalvetarutbildning och utbildning inom arbetsliv och hälsa. 

Examensarbetet ska beröra arbetsmiljö och ekonomi ur exempelvis ett verksamhets- (verksamhetsstyrning, ledarskap och arbetsorganisation) eller samhällsperspektiv.

I juryn sitter Stig Vinberg Mitthögskolan, Tuula Bergqvist Karlstads universitet och Tomas Müllern Jönköpings universitet. 

Har du frågor, kontakta Linda Eriksson.