Översättningar görs automatiskt av Google Translate och Prevent ansvarar inte för att de är korrekta.

Framtidens arbetsmiljö

Hur framtidens arbetsmiljö och arbetsmiljöarbete kommer att se ut påverkas av både nationella och internationella utvecklingstrender. För att ha beredskap att anpassa sig efter utvecklingen har Prevent med hjälp av Gullers Grupp gjort en trendanalys. Den är gjord under våren 2016 genom källstudier av närliggande studier och djupintervjuer med svensk och utländsk arbetsmiljöexpertis.

Övergripande makrotrender som identifierats och som pågått en längre tid är globaliseringen, digitaliseringen, en ökad polarisering och en fragmentisering av arbetsmarknaden. Även den demografiska klyftan anges som makrotrend med bakgrund av fler äldre och utlandsfödda i arbetskraften. Utifrån dessa makrotrender kan man se nio trender som påverkar eller kommer att påverka arbetsmiljön i Sverige:

  • ökad automatisering och artificiell intelligens
  • big data och sensorer som ger ökad övervakning och styrning
  • ökad mångfald på arbetsplatserna
  • ökad gränsöverskridande företagsamhet
  • framväxande "gig economy" – delningsekonomi
  • fler värdegrundade företag
  • ökad rörlighet och livslångt lärande
  • ökad specialisering – "nyckelpersonsekonomi"
  • 24-timmarssamhället.

Har du frågor får du gärna skicka ett mejl.