Hoppa till huvudinnehållet

Krissituationer och corona

Krishantering på jobbet brukar handla om att hantera en specifik händelse, till exempel en allvarlig olycka eller våldsincident. Situationen som uppstått på grund av corona skiljer sig då den kan innebära kriser på flera olika plan under lång tid, en så kallad dynamisk kris.

Den snabba smittspridningen av det nya coronaviruset är för många också en ny typ av företeelse. Vi har ingen erfarenhet av en liknade situation i modern tid och vet därför inte vilka åtgärder som ger bäst resultat. Oron och osäkerheten är stor och hela samhället är påverkat. Riktlinjer och effekter kan snabbt ändras och samhälle, individer och arbetsplatser måste vara beredda att snabbt ställa om.

Pågående kriser

Vid dynamiska händelser är det viktigt att dels identifiera redan uppkomna kriser som måste hanteras, dels spekulera i eventuella kommande kriser.

Har effekterna av coronavirusets spridning redan åsamkat en krissituation på er arbetsplats? Är någon medarbetare svårt sjuk och inlagd på sjukhus? Är kollegor i sorg eller känner stark oro? Är produktionen påverkad och personalen permitterad?

Sammankalla krisgruppen om en sådan finns eller tillsätt en. Skaffa er en överblick över situationen och bestäm åtgärder och ansvariga för att hantera situationen. Åtgärderna kan handla om exempelvis krisstöd till medarbetare eller information till alla berörda. I länkar nedan kan ni läsa mer om krishanteringens olika delar.

Läs mer om krishantering

Läs mer om krisstöd

Vilka kriser kan uppstå på arbetsplatsen framöver?

Vilka kriser kan eventuellt uppkomma på er arbetsplats framöver och vilken förmåga har organisationen att hantera de händelser som kan inträffa? Gör kontinuerliga omvärldsanalyser och följ myndigheters riktlinjer och prognoser. Är underleverantörer påverkade? Kan det i förlängningen påverka er produktion och leda till arbetsbrist och varsel? Kan smittan ta sig in på er arbetsplats? Tillhör någon medarbetare en riskgrupp?

Identifiera kriser som kan uppstå och skapa krisplan och tillhörande rutiner för att hantera dem. En väl förberedd krishantering är avgörande för hur organisation och medarbetare tar sig igenom krisen.

Läs mer om krishantering, krisplan och rutiner

Exempel på rutin vid anställds död

Krisstöd

En utmaning med dynamiska händelser är uthållighet. Då man inte vet hur länge händelsen kommer att pågå finns det risk att den strategiska krisledningen och den operativa krisgruppen inte orkar i längden. Att tidigt planera för avlösning genom att ha personal som sitter på avbytarbänken är viktigt. Det krävs både ett kort- som långsiktigt fokus. Vad pågår just nu och hur hanterar vid det? Hur organiserar vi arbetet om vi hamnar i en eller flera krissituationer samtidigt framöver - vem kan avlösa krisgruppen? Behöver vi ta hjälp av externa aktörer, så som företagshälsan eller krisexperter?

Krisgruppen kan också avlastas kontinuerligt genom stöd med logistik, mat, utrustning och transporter samt egna avlastande samtal.

Även chefer kan vara hårt belastade vid en kris. Parallellt med förändringar inom verksamhet och produktion hanterar de även medarbetares krisreaktioner. Exempel på reaktioner kan vara apati, nervositet, lojalitet, ilska och koncentrationssvårigheter – och chefen kan bli en måltavla. Det är viktigt att chefen får stöd för att hantera situationen. Stödet kan bestå av samarbete och samtal med andra chefer, egen chef eller professionellt samtalsstöd.

Läs mer om krisstöd och avlastande samtal

Hitta på sidan