Översättningar görs automatiskt av Google Translate och Prevent ansvarar inte för att de är korrekta.

Kemiska Ämnen förenklar din arbetsdag

Kemiska Ämnen är en sökbar databas som hjälper dig som jobbar med kemikalier att hålla ordning på ämnesinformation, säkerhetsdatablad och kemiska blandningar. Databasen innehåller för närvarande ca 33 900 kemiska ämnen, och vi uppdaterar tjänsten varje vecka.

Kemiska Ämnen är mobilanpassad, så du kan använda tjänsten med dator, surfplatta eller mobil.

 

Du kan spara och skriva ut ämnen, beräkningar för blandningar och värdeberäknad mängd, underlag för säkerhetsdatablad, överlåtelsemärkning efter vald koncentrationsgrad och tillstånd. Du kan även dela informationen med andra användare.   

 

Väsentliga uppdateringar 2018

Kandidatlistan

Kandidatlistan uppdaterades 27 juni 2018 med tio nya SVHC-ämnen och innehåller nu 191 ämnen.


De ämnen som lagts till i listan är:
• Oktametylcyklotetrasiloxan (D4) CAS nr 556-67-2. Ämnet är persistent, bioackumulerbart och toxiskt (PBT) samt mycket svårnedbrytbart och mycket bioackumulerande (vPvB).
• Dekametylcyklopentasiloxan (D5) CAS nr 541-02-6. Ämnet är persistent, bioackumulerbart och toxiskt (PBT) samt mycket svårnedbrytbart och mycket bioackumulerande (vPvB).
• Dodekametylcyklohexasiloxan (D6) CAS nr 540-97-6. Ämnet är persistent, bioackumulerbart och toxiskt (PBT) samt mycket svårnedbrytbart och mycket bioackumulerande (vPvB).
• Bly CAS nr 7439-92-1. Ämnet är reproduktionstoxiskt.
• Dinatriumoktaborat CAS nr 12008-41-2. Ämnet är reproduktionstoxiskt.
• Benzo[ghi]perylen CAS nr 191-24-2. Ämnet är persistent, bioackumulerbart och toxiskt (PBT) samt mycket svårnedbrytbart och mycket bioackumulerande (vPvB).
• Terfenyl, hydrerad CAS nr 61788-32-7. Ämnet är mycket svårnedbrytbart och mycket bioackumulerande (vPvB).
• Etylendiamin CAS nr 107-15-3. Ämnet kan orsaka luftvägsallergi.
• Bensen-1,2,4-trikarboxylsyra-1,2-anhydrid (trimellitsyraanhydrid, TMA) CAS nr 552-30-7. Ämnet kan orsaka luftvägsallergi.
• Dicyklohexylftalat (DCHP) CAS nr 84-61-7. Ämnet är reproduktionstoxiskt och hormonstörande för människors hälsa.