Översättningar görs automatiskt av Google Translate och Prevent ansvarar inte för att de är korrekta.

Kemiska Ämnen förenklar din arbetsdag

Kemiska Ämnen är en sökbar databas som hjälper dig som jobbar med kemikalier att hålla ordning på ämnesinformation, säkerhetsdatablad och kemiska blandningar. Databasen innehåller för närvarande ca 33 900 kemiska ämnen, och vi uppdaterar tjänsten varje vecka.

Kemiska Ämnen är mobilanpassad, så du kan använda tjänsten med dator, surfplatta eller mobil.

 

Du kan spara och skriva ut ämnen, beräkningar för blandningar och värdeberäknad mängd, underlag för säkerhetsdatablad, överlåtelsemärkning efter vald koncentrationsgrad och tillstånd. Du kan även dela informationen med andra användare.   

 

Väsentliga uppdateringar 2018

Kandidatlistan

Kandidatlistan uppdaterades 15 januari 2018 med sju nya SVHC-ämnen och innehåller nu 181 ämnen.

Bens(a)antracen och Krysen har lagts till på grund av att de är carcinogena och persistenta, bioackumulerbara och toxiska (PBT) samt att de är mycket svårnedbrytbara och mycket bioackumulerande (vPvB). Kadmiumhydroxid, Kadmiumkarbonat och Kadmiumnitrat har lagts till på grund av att de är carcinogena och mutagena i könsceller samt orsakar allvarlig skada på njurar och benvävnad efter långvarig exponering. 1,6,7,8,9,14,15,16,17,17,18,18-dodekakloropentacyklo[12.2.1.16,9.02,13.05,10]oktadeka-7,15-dien har lagts till på grund av att det är mycket svårnedbrytbart och mycket bioackumulerande (vPvB). Reaktionprodukter av 1,3,4-tiadiazolidin-2,5-dition, formaldehyd and 4-heptylfenol, grenad och ogrenad  (RP-HP) med ≥0.1% w/w 4-heptylfenol, grenad och ogrenad har lagts till på grund av att det är hormonstörande i miljön. Dessutom fastställs att bisfenol A, som redan finns på kandidatförteckningen, är hormonstörande i miljön.