Översättningar görs automatiskt av Google Translate och Prevent ansvarar inte för att de är korrekta.

Kemiska Ämnen förenklar din arbetsdag

Kemiska Ämnen är en sökbar databas som hjälper dig som jobbar med kemikalier att hålla ordning på ämnesinformation, säkerhetsdatablad och kemiska blandningar. Databasen innehåller för närvarande ca 33 900 kemiska ämnen, och vi uppdaterar tjänsten varje vecka.

Kemiska Ämnen är mobilanpassad, så du kan använda tjänsten med dator, surfplatta eller mobil.

 

Du kan spara och skriva ut ämnen, beräkningar för blandningar och värdeberäknad mängd, underlag för säkerhetsdatablad, överlåtelsemärkning efter vald koncentrationsgrad och tillstånd. Du kan även dela informationen med andra användare.   

 

Väsentliga uppdateringar 2017

 

Kandidatlistan

Kandidatlistan uppdaterades 7 juli 2017 med ett nytt ämne. Perfluorhexansulfonsyra och dess salter (PFHxS) inkluderades p.g.a. väldigt persistenta och väldigt bioackumulerande egenskaper. Fem ämnen som redan finns upptagna på Kandidatlistan har uppdaterats med hormonstörande egenskaper. Dessa ämnen är 4,4’-isopropylidenediphenol (bisphenol A; BPA), Benzyl butyl phthalate (BBP), Bis(2-ethylhexyl) phthalate (DEHP), Dibutyl phthalate (DBP), Diisobutyl phthalate (DIBP). Kandidatlistan innehåller nu 174 ämnen.

 

REACH

12 nya ämnen har lagts till i bilaga XIV i REACH-förordningen, det innebär att det krävs tillstånd för att få använda dessa ämnen. Ämnena som lagts till är 1-Brompropan (n-propylbromid), Diisopentylftalat, 1,2-Bensendikarboxylsyra, di-C6-8-grenade alkylestrar, C7-rika, 1,2-Bensendikarboxylsyra, di-C7-11-grenade alkylestrar, grenade och raka, 1,2-Bensendikarboxylsyradipentylester, grenad och rak, Bis(2-metoxietyl)ftalat, Dipentylftalat, N-pentyl-isopentylftalat, Antracenolja, Beck, koltjära, högtemp., 4-(1,1,3,3-Tetrametylbutyl)fenol, etoxilerad och 4-Nonylfenol, grenad och rak, etoxilerad.

 

CLP

CLP-förordningen är uppdaterad med nya och ändrade harmoniserade klassificeringar i ändringsförordningen (EU) 2017/776, bilaga VI. 24 ämnen har lagts till och för 13 ämnen har klassificeringen ändrats. De nya och ändrade klassificeringarna är uppdaterade i Kemiska ämnen.

 

SIN-list

SIN-list uppdaterades februari 2017 med 50 nya ämnen. Ämnen på SIN-listan har identifierats av ChemSec som ämnen som inger mycket stora betänkligheter på grundval av de kriterier som fastställts av EU:s kemikalieförordning REACH. SIN används av många företag som ett "early warning system", för att identifiera ämnen som bör substitueras innan de blir förbjudna/tillståndspliktiga. För ämnen på SIN-list som finns upptagna i Kemiska ämnen anges detta under Regler.