Bly


Vid arbete med bly krävs både medicinsk kontroll och mätning av anställdas exponering för bly. Bly är reproduktionsstörande, d v s kan påverka fortplantningen och även foster, se Cancerframkallande och reproduktionsstörande ämnen.

Medicinsk kontroll

OBS! Om någon som arbetar med bly inte har genomgått medicinsk kontroll och fått tjänstbarhetsintyg, utdöms en sanktionsavgift på mellan 15 000 och 150 000:-. Avgiftens storlek bestäms av antalet anställda hos arbetsgivaren.

Bly är en giftig tungmetall som kan lagras i kroppen. Därför krävs det speciell medicinsk kontroll av de anställda som utsätts för bly i de fall då blyhalten i materialet är 1 % eller mer. 

Medicinsk kontroll behövs inte för

 • blyarbete vid enstaka tillfällen eller sporadiskt återkommande blyarbete som utförs under högst fem timmar per vecka
 • manuellt mjuklödningsarbete med lödtenn och elektrisk lödkolv
 • kvinnor som fyllt 50 år samt män (oavsett ålder) om det blyarbete de utför inte ger upphov till blodblyhalter på 0,8 µmol/l eller högre, när blodprov tas på minst en av varje påbörjat tiotal arbetstagare
 • arbete med organiska blyföreningar.

Medicinsk kontroll ska göras innan arbete med bly påbörjas och därefter regelbundet återkommande under hela den tid man arbetar med bly. Kontakta företagshälsovården när det gäller medicinska kontroller. De vet vad som ska ingå och hur ofta det krävs kontroller. 

Det ska föras register över de medicinska kontrollerna. Det kan företagshälsovården göra, på uppdrag av arbetsgivaren. Registret ska innehålla

 • namn på arbetstagaren
 • vilket ämne som föranlett den medicinska kontrollen (bly)
 • under vilken tid arbetstagaren arbetat med bly
 • resultat av mätningen av blyhalt i blod
 • resultat av medicinsk kontroll
 • om den anställde kan (fortsätta) arbeta med bly, så kallad tjänstbarhetsbedömning

Sammanställningar av resultaten av de medicinska kontrollerna ska skickas till Arbetsmiljöverket. Diskutera med företagshälsovården hur detta ska skötas. 

Mätning av anställdas exponering

Arbete med bly kan ge allvarliga skador. Det finns krav på mätning av hur höga blyhalter de anställda utsätts för och att mätningar av anställdas exponering för bly måste göras. Mätningen är en del av riskbedömningen. Om gränsvärdet överskrids, måste åtgärder vidtas för att minska exponeringen.

Mätning behövs inte om en kunnig person, till exempel arbetsmiljöingenjör, gör bedömningen att mätning inte behövs. Det kan exempelvis handla om:

 • Blyarbete vid enstaka tillfällen eller sporadiskt återkommande blyarbete som utförs under några timmar per vecka eller under kortare tid än två månader per år.
 • Manuellt mjuklödningsarbete med lödtenn och elektrisk lödkolv.
 • Hantering utan bearbetning av föremål där bly är inneslutet i glas eller plast.
  Arbete i gruvor där bly förekommer i form av blysulfid (som är svårlösligt och där risken för upptag är liten).
 • Blyarbete med arbetsmetod, vid vilken blodprov på minst en för varje påbörjat tiotal arbetstagare visat att metoden inte ger upphov till blodblyhalter på 0,8 µmol/l eller högre.

Normalt sett ska återkommande mätningar göras. Om mätningar behöver göras hos er – kontakta företagshälsovården eller annan kunnig konsult. De vet hur mätningarna ska göras för att resultatet ska bli rättvisande.

Mätningen ska göras senast 3 månader efter det att arbetet påbörjats eller efter det att förhållandena ändrats så att exponeringen kan antas ha ändrats. Därefter krävs årliga mätningar om inte alla mätningar visar att halterna ligger under halva gränsvärdet.

Om halterna vid två på vandra följande mätningar ligger under 20 % av gränsvärdet, behövs bara mätningar vart femte år. Om halterna vid två på varandra följande mätningar ligger under 50 % men över 20 % av gränsvärdet, ska mätningar göras vart tredje år.

Mätningarna ska dokumenteras i en rapport och kopia på rapporten ska skickas till Arbetsmiljöverket inom tre månader efter mätningen.

Medicinska kontroller regleras i 24 § och i AFS 2005:6 Medicinska kontroller i arbetslivet 6, 8-10 §§ samt 12-21 §§.

Regler om kontroll av luftföroreningar vid arbete med bly finns i AFS 2011:19 Kemiska arbetsmiljörisker, §§ 50 och 51. Gällande gränsvärden finns i AFS 2018:1 Hygieniska gränsvärden.