Bekämpningsmedel


Användning av bekämpningsmedel av klass 1 och 2 kräver särskild utbildning och ofta också tillstånd.

Antifoulingbehandling

Arbetsmiljöverket utfärdar utbildningsbevis för arbete med bekämpningsmedel klass 1 för antifoulingbehandling. Utbildningsbeviset får vara högst fem år gammalt. Har man äldre utbildningsbevis, ska man gå Arbetsmiljöverkets utbildning igen.

Träimpregnering

Tillstånd krävs för att använda bekämpningsmedel av klass 1 för behandling av trä. För att få tillstånd krävs utbildning.
Arbetsmiljöverket utbildar samt utfärdar tillstånd och utbildningsbevis. Utbildningsbeviset får vara högst fem år gammalt. Har man äldre utbildningsbevis, ska man gå Arbetsmiljöverkets utbildning igen.

Försäljning av växtskyddsmedel

Den som säljer och distribuerar växtskyddsmedel av klass 1 eller 2 ska ha minst en person med utbildning om användning av växtskyddsmedel. Utbildningen som arrangeras av Kemikalieinspektionen eller länsstyrelser ska dokumenteras med utbildningsbevis.

Vid försäljning av växtskyddsmedel ska en person med giltigt utbildningsbevis finnas tillgänglig (på plats eller telefon) för att svara på frågor om användning av medlet, hälso- och miljörisker vid användning och åtgärder för att hantera riskerna.

Försäljning av växtskyddsmedel får endast ske till den som har användningstillstånd eller ett giltigt utbildningsbevis för användning av växtskyddsmedel.

Bekämpningsmedel för jordbruk, skogsbruk och trädgårdsskötsel

Tillstånd krävs för bekämpningsmedel klass 1 och 2 som har tilläggsbeteckningen L och som är avsedda för jordbruk, skogsbruk och trädgårdsskötsel. Tillståndet gäller i fem år, och sedan krävs fortbildning.
För att få tillstånd krävs att man

 • fyllt 18 år
 • har gått igenom och fått godkänt på den utbildning som Jordbruksverket kräver och som länsstyrelserna svarar för.

Bekämpningsmedel mot ohyra och skadedjur

Tillstånd krävs för arbete med bekämpningsmedel mot ohyra och skadedjur, Klass 1 So och SoX. Tillståndet gäller i fem år, och sedan krävs fortbildning eller särskilt prov.

För att få tillstånd krävs att man har

 • praktisk erfarenhet
 • fyllt 18 år
 • gått igenom och fått godkänt på utbildning som Folkhälsomyndigheten kräver.

KemiGuiden behandlar inte arbete med bekämpningsmedel i detalj.

Regler om bekämpningsmedel finns i:

 • SFS 2014:425 Förordning om bekämpningsmedel. Krav på utbildning finns i 2a kapitlet.
 • AFS 1998:6 Bekämpningsmedel. Krav på utbildning finns i §§ 12, 13, 14 och 18 samt i kommentarer till §§ 12 och 15.
 • KIFS 2008:3 Bekämpningsmedel. Krav på utbildning finns i 5 kap
 • FoHMFS 2014:11 Tillstånd för användning av vissa bekämpningsmedel
 • SJVFS 2007:76 Tillstånd och kunskapskrav för användning av vissa bekämpningsmedel
 • SNFS 1997:2 Spridning av kemiska bekämpningsmedel

I AFS 1998:6 Bekämpningsmedel finns konkreta råd om arbete med bekämpningsmedel.

Regler om miljösanktionsavgifter (böter) t ex om tillstånd eller kunskapskrav saknas i samband med användning av bekämpningsmedel finns i

 • SFS 1998:950 Förordning om miljösanktionsavgifter