Speciella krav för vissa kemiska produkter och ämnen


Det finns ett omfattande regelverk för ämnen som innebär särskilda risker. För vissa kemiska produkter och ämnen finns särskilda krav

 • Åtgärder
 • Utbildning eller kunskaper
 • Medicinska kontroller eller läkarundersökningar
 • Mätning av luftföroreningar

Akrylater och cyanoakrylater (används vid tillverkning av akrylatplast, i lim och UV-härdande akrylatlack)

Allergiframkallande ämnen - utbildning

Anestesigaser

Asbest

Bekämpningsmedel

Bly

Cancerframkallande och reproduktionsstörande ämnen

CFC (klorfluorkolväten)

Cytostatika

Eldfasta fibrer, specialfibrer och kristallina fibrer

Epoxi (ingår i vissa härdande limmer, lacker och andra härdande material)

Etylenoxid

Formaldehyd, formaldehydhartser och syrahärdande lacker

Härdplaster, se

 • Akrylater och cyanoakrylater
 • Allergiframkallande ämnen
 • Epoxi
 • Formaldehyd, formaldehydhartser och syrahärdande lacker
 • Isocyanater och polyuretan
 • Isocyanater som bildas vid heta arbeten
 • Styren för tillverkning av armerad plast
 • UV-härdande akrylatlacker och färger

Isocyanater och polyuretan (ingår i polyuretanlack och -lim, används vid tillverkning av skumplast)

Isocyanater som bildas vid arbeten då material som innehåller polyuretan upphettas

Kadmium

Kvarts

Mineralull, till exempel glasull, stenull, slaggull, eldfast mineralull samt glasfibrer

Motorbränsle

Oljor

PCB, se under Sanering för råd om arbetsmiljö för säker sanering av fogmassor

Styren för tillverkning av armerad esterplast

Syrahärdande lacker, se Formaldehyd, formaldehydhartser och syrahärdande lacker

UV-härdande akrylatlacker och -färger 

I KemiGuiden finns dessutom information om olika typer av Åtgärder som minskar de kemiska riskerna och som kan användas för att klara kraven på säkert kemikaliearbete på arbetsplatsen.

Det finns ett antal regler som gäller för särskilda kemiska produkter och ämnen, bl a:

 • AFS 2015:2 Kvarts
 • AFS 1992:17 Bly
 • AFS 1998:8 Arbete i motorbranschen
 • AFS 2001:4 Gasflaskor
 • AFS 2001:7 Anestesigaser
 • AFS 2004:1 Syntetiska oorganiska fibrer
 • AFS 2005:5 Cytostatika och andra läkemedel med bestående toxisk effekt
 • AFS 2005:6 Medicinska kontroller i arbetslivet
 • AFS 2011:19 Kemiska arbetsmiljörisker, innehåller bland annat regler om mätning av bly, etylenoxid, kadmium samt styren samt regler om allergiframkallande, cancerframkallande, mutagena och reproduktionsstörande ämnen.
 • AFS 2006:1 Asbest - Arbete med asbest är i stort sett förbjudet. Föreskriften gäller t ex om man stöter man på asbest som finns i byggnader i samband med rivning eller ombyggnation.
 • SFS 1993:1283 Förordning om kosmetika och hygieniska produkter
 • SFS 2007:19 Förordning om PCB mm
 • SFS 1998:944 Förordning om förbud m.m. i vissa fall i samband med hantering, införsel och utförsel av kemiska produkter
 • SFS 2011:927 Avfallsförordning
 • SFS 2007:846 Förordning om fluorerade växthusgaser och ozonnedbrytande ämnen

Regler om bekämpningsmedel finns i följande föreskrifter/förordningar:

 • AFS 1998:6 Bekämpningsmedel
 • SFS 2014:425 Förordning om bekämpningsmedel
 • FoHMFS 2014:11 Tillstånd för användning av vissa bekämpningsmedel
 • SJVFS 2007:76 Tillstånd och kunskapskrav för användning av vissa bekämpningsmedel
 • SNFS 1997:2 Spridning av kemiska bekämpningmedel
 • KIFS 2008:3 Bekämpningsmedel