Kunskap om skyddsåtgärder


Arbets- och skyddsinstruktioner

Arbetar man med farliga ämnen eller med farligt avfall finns det alltid risk att skadas, om man arbetar på fel sätt eller inte använder rätt skyddsutrustning. Därför ska det finnas arbets- och skyddsinstruktioner som beskriver

  • hur man ska arbeta och hur man ska skydda sig.
  • vilka förberedelser som krävs för att arbetet ska göras säkert och
  • vad man ska göra när arbetet avslutas,
  • vad som ska göras om det händer en olycka t ex om det blir ett tillfälligt spill eller om det behövs första hjälpen efter en olycka.

Är instruktionerna omfattande, bör de skrivas ner och finnas tillgängliga vid arbetsplatsen. Om instruktionerna är enkla, räcker det med muntlig information. Det är viktigt att också den som tillfälligt ska göra jobbet tar del av och följer instruktionerna.

I säkerhetsdatabladen, avsnitt 8 finns allmän information om hur man ska skydda sig. I avsnitt 7, 10 och 13 finns också information om hur man ska arbeta med produkterna/ämnena. Använd säkerhetsdatabladen som underlag för era arbets- och skyddsinstruktioner.

Om arbetet varierar mycket, så att det inte går att i förväg beskriva hur man ska arbeta, är det viktigt att den som utför arbetet har goda kunskaper och kan bedöma riskerna och vilka skyddsåtgärder som krävs och också kan göra en egen riskbedömning. För att en eller flera anställda tillsammans ska kunna utforma egna arbets- och skyddsinstruktioner, krävs att de har god kunskap om risker och skyddsåtgärder. Dessutom måste tid avsättas för planering av säkerhetsarbetet så att man kan bedöma riskerna. Vidare måste den anställde själv kunna besluta om åtgärder och kunna diskutera mer omfattande åtgärder med sin chef.

Chefen har alltid ansvaret för att se till att säkerhetsarbetet fungerar, oavsett vem som ska sköta det praktiska arbetet.

Fördjupad information

Kontroll av om alla känner till arbets- och skyddsinstruktionerna
Skriftliga arbets- och skyddsinstruktioner
Ett exempel: Skriftliga arbets- och skyddsinstruktioner för sprutmålning
Kontroll av om skriftliga arbets- och skyddsinstruktioner är tillräckligt bra

Regler om arbets- och skyddsinstruktioner finns i AFS 2011:19 Kemiska arbetsmiljörisker, 11, 13 och 36 (de kallas där för hanterings- och skyddsinstruktioner).

Regler om första hjälpen och krisstöd finns i AFS 1999:7 Första hjälpen och krisstöd.