Förvaring av kemiska produkter och ämnen


 

Vid förvaring av kemiska ämnen och produkter förekommer läckage och spill. Därför att det viktigt att se till att eventuellt spill

  • inte kan skada människor
  • inte kan spridas till miljön och skada den
  • inte kan reagera med andra ämnen eller material så att det bildas farliga ämnen, gaser eller så att material skadas.

Några grundläggande regler för förvaring av kemikalier är;

  • Om förpackningar kan avge gaser eller ångor som är hälsofarliga, ska det utrymme där de förvaras ha fläktstyrd ventilation, som effektivt ventilerar ut ångorna och gaserna.
  • Om det finns risk för farliga kemiska reaktioner om spill från olika förpackningar skulle uppkomma samtidigt, ska förpackningar med dessa ämnen förvaras åtskilda.
  • Om det finns risk för läckage från förpackning och andra behållare, ska det finnas rutiner och metoder så att eventuella läckage upptäcks och åtgärdas. Invallning kan behövas för att fånga upp eventuella läckage.
  • Ämnen som innebär stora risker, till exempel är mycket giftiga eller hälsofarliga ska förvaras oåtkomligt för obehöriga.

För en del ämnen finns speciella krav på hur de ska förvaras. Det ska i så fall stå i säkerhetsdatabladet under rubrik 7 (hantering och lagring). Uppgift om risk för farliga reaktioner med andra ämnen ska finnas under rubrik 10 (stabilitet och reaktivitet).

Läs mer:

Förvara kemiska produkter och ämnen så här
Förvaring av brand- och explosionsfarliga produkter/avfall
Förvaring av farligt avfall

Regler om förvaring av kemiska ämnen och produkter samt farligt avfall finns i:

  • AFS 2011:19 Kemiska arbetsmiljörisker, 21-22 §§
  • SÄIFS 2000:2 Hantering av brandfarliga vätskor, 6 kapitel, 6.1-6.5
  • I Miljöbalken, SFS 1998:808, 29 kap, finns regler om straff för den som uppsåtligen förvarar avfall eller ämnen så att människor eller miljö kan skadas.