Vilka kemiska produkter är viktigast att byta ut?


Om det är tekniskt möjligt, måste man byta ut kemiska produkter som är märkta med

                H350: Kan orsaka cancer.
                H340: Kan orsaka genetiska defekter.
                H360: Kan skada fertiliteten eller det ofödda barnet.

Vissa ämnen får inte användas alls eller har begränsningar i användningen. Dessa ämnen finns i begränsningsdatabasen. Normalt sett har leverantörerna kontroll på vilka ämnen som inte får användas. Om man misstänker att en kemisk produkt innehåller något otillåtet ämne, kan man söka på ämnet i begränsningsdatabasen.

Utöver begränsningsdatabasen finns inga regler om vilka kemiska produkter som ska bytas ut i första hand, bara tumregler. Byt i första hand ut följande kemiska produkter: 

  • Produkter med särskilda risker som till exempel är märkta med följande faropiktogram

        

      Fara               Fara eller           Fara eller           Fara eller   
                         Varning             Varning             Varning

              

  • Produkter som är märkta med faroangivelser som anger att produkten kan ge allergier.
  • Produkter som innehåller speciellt miljöfarliga ämnen, till exempel sådana som bidrar till nedbrytningen av ozonskiktet, är svårnedbrytbara och fettlösliga samt ämnen med hormonstörande effekter. Många av dessa ämnen är märkta med:

 

Varning                    

  • Produkter som innehåller ämnen som finns i Kemikalieinspektionens prioriteringsguide Prio, där hanteringen innebär risker som är svåra att kontrollera.