Miljöfarlig verksamhet


Vissa verksamheter kan skada miljön om den inte utformas och underhålls väl. För att få driva dessa verksamheter krävs det tillstånd eller anmälan till myndigheterna. Krav på anmälan finns också av hygieniska skäl (smittspridning). Dessutom kan det finnas krav på speciella kontrollprogram och årlig redovisning i en miljörapport. 

Anmälan till kommunen krävs bland annat för: 

 • verksamheter som förbrukar mer än 500 kg men högst 10 ton lösningsmedel per år 
 • verksamheter som förbrukar mer än 20 ton färg eller lack per år  
 • verksamheter som hanterar mer än 5 000 ton men högst 50 000 ton olja per år
 • lokaler som används för
  - hotell, pensionat eller liknande
  - idrotts-, camping- eller badanläggning, eller strandbad
  - hygienisk behandling, till exempel fotvård, frisör, solarium, massage, piercing, tatuering och hudvård
  - undervisning, vård eller annat omhändertagande. 

Tillstånd från länsstyrelsen krävs bland annat för verksamheter som förbrukar mer än

 • 10 ton men högst 500 ton lösningsmedel per år
 • 50 000 ton olja per år.

Anmälan eller tillstånd krävs också för viss handels- och serviceverksamhet:

 • tvätterier inklusive kemtvätt
 • bagerier
 • motorfordon och drivmedel (fordonstvätt, bensinstationer och andra med lager av drivmedel).

Anmälan eller tillstånd krävs även för många övriga verksamheter och processer. Läs mer om vad som är anmälnings- eller tillståndspliktigt nedan. 

Lista över verksamheter som är anmälnings- eller tillståndspliktiga

Anmälan

Ansökan om och förnyelse av tillstånd för miljöfarlig verksamhet

Gäller befintligt tillstånd för miljöfarlig verksamhet?

 

Vilka verksamheter det gäller regleras i SFS 1998:899 om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd.

De krav som ställs på de anmälnings- och tillståndspliktiga verksamheterna beskrivs i

 • SFS 1998:901 Förordningen om verksamhetsutövarens egenkontroll
 • NFS 2006:9 Miljörapport
 • NFS 2000:15 Genomförande av mätningar och provtagningar i vissa verksamheter
 • NFS 2001:2 Allmänna råd om egenkontroll

Övergripande regler finns även i Miljöbalken 9 kap, 1 och 6 §§, 26 kap, 19-20 §§. Regler för speciella verksamheter finns i

 • NFS 2001:6 Träskyddsbehandling genom tryck- eller vakuumimpregnering
 • NFS 2001:7 Träskyddsbehandling genom doppning mot mögel- och blånadsangrepp
 • SFS 2013:254 Förordning om användning av organiska lösningsmedel
 • SNFS 1995:7 Utsläpp av industriellt avloppsvatten som innehåller vissa ämnen