Ansökan om tillstånd för rivning av asbest


OBS! Saknas tillstånd för arbetet med asbest, utdöms en sanktionsavgift på 40 000 till 400 000:-. Avgiftens storlek bestäms av antalet anställda.

Ansökan om tillstånd ska lämnas in av det företag i vilket de som utför rivningen är anställda. Blankett för ansökan om tillstånd finns på Arbetsmiljöverkets hemsida.

I ansökan om tillstånd ska följande redovisas:

 • Allmänna hanterings- och skyddsinstruktioner som anger hur rivningsarbete ska utföras för att förhindra ohälsa.
 • Intyg om asbestutbildning för dem som ska leda och för dem som ska delta i rivningsarbetet.
 • Intyg om medicinska kontroller för dem som ska delta i rivningsarbetet.
 • Yttrande över ansökan från regionalt skyddsombud eller, om regionalt skyddsombud inte finns, från skyddsombud som företräder de arbetstagare som ska delta i rivningsarbetet.

Det räcker inte med tillstånd för rivning. Varje nytt rivningsarbete måste anmälas i förväg till Arbetsmiljöverket.  

Anmälan ska ha kommit in senast två dagar innan rivningen påbörjas till Arbetsmiljöverket i det distrikt där arbetet ska utföras. 

Anmälan ska göras skriftligt och anmälan ska innehålla

 • adressen till rivningsobjektet
 • namn och adress till den som har beställt arbetet
 • datum för rivningens början och slut
 • rivningsarbetets art, omfattning och typ av asbesthaltigt material
 • beräknad mängd asbesthaltigt avfall, vem som skall transportera bort avfallet och var slutligt omhändertagande ska ske.

På varje rivningsarbetsplats ska det dessutom finnas dokument som visar

 • Arbetsmiljöverkets tillståndsbeslut
 • hanterings- och skyddsinstruktioner anpassade till det aktuella rivningsarbetet
 • bevis om asbestutbildning för dem som leder och deltar i rivningsarbetet
 • intyg om medicinska kontroller för dem som deltar i rivningsarbetet
 • uppgifterna som ska ingå i anmälan, se ovan.