Arbete med mycket farliga ämnen


Nedan finns länkar till listor med de ämnen som inte får användas på svenska arbetsplatser (A-listan) och de ämnen som får användas endast efter tillstånd från Arbetsmiljöverket (B-listan). Information finns också om hur man gör när man söker tillstånd om man måste arbeta med ämnen som finns på B-listan.

Bland ämnena på B-listan finns några ämnen som det förekommer att arbetsplatser söker dispens för. Dessa ämnen och deras användningsområden är:

Hydrazin och dess salter korossionsskydd i processvattnet till värmeanläggningar
Dimetylsulfat  test av kolfilter
Hexahydroftalsyraanhydrid  härdare i epoxiprodukter
4,4-Metylendianilin  härdare i epoxiprodukter
Metyltetrahydroftalsyra-anhydrid  härdare i epoxiprodukter


De flesta av ämnena på B-listan som det söks tillstånd för användning av, används främst vid kemiska analyser och synteser (tillverkning av nya kemiska ämnen), till exempel:

Etylendibromid  kemiska synteser
Diazometan  kemiska synteser
Dietylsulfat  kemiska synteser, bl a etylering och aklylering
Dimetylsulfat  kemiska synteser (metylering, alkylering)
Etylenglykolmonometyleter  kemiska analyser, bl a jonbyteskromatografi
Hexahydroftalsyraanhydrid  kemiska analyser
Hydrazin och dess salter  kemiska synteser och analyser
4,4-Metylendianilin  kemiska analyser
Metyltetrahydroftalsyraanhydrid  kemiska analyser
Tioacetamid  kemiska analyser och synteser

 

Ämnen som inte får hanteras, Grupp A
Kemiska ämnen som endast får hanteras efter tillstånd från Arbetsmiljöverket, Grupp B
Ansökan om tillstånd för arbete med speciellt farliga ämnen

 

I AFS 2011:19 Kemiska arbetsmiljörisker, finns en lista över kemiska ämnen som inte får hanteras eller får hanteras endast efter tillstånd från Arbetsmiljöverket. Dessa ämnen finns i Grupp A och B i Bilaga 1.