Om Kemiguiden


KemiGuiden har utvecklats för små och medelstora företag som använder kemiska produkter eller ämnen. Med hjälp av KemiGuiden ska den stora majoriteten av företag som använder kemiska produkter få hjälp att reda ut vilka krav som gäller för dem och hur de kan arbeta för att leva upp till kraven.

Till Powerpoint-presentation av KemiGuiden

Den lagstiftning som ligger till grund för KemiGuiden är utgiven av

  • Arbetsmiljöverket, AFS och rör arbetsmiljö. Denna lagstiftning behandlas utförligt. Arbetsmiljöverket hette tidigare Arbetarskyddsstyrelsen. (För enkelhets skull använder vi bara namnet Arbetsmiljöverket i KemiGuiden, även om t ex vissa föreskrifter fortfarande heter Arbetarskyddsstyrelsens författningssamling.)
  • Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (tidigare Räddningsverket), SRVFS och SÄIFS, och rör risk för brand och explosion vid användning av brandfarliga och explosionsfarliga ämnen. Dessa regler behandlas översiktligt, eftersom de främst rör verksamheter och produkter/ämnen som är vanliga i större företag.
  • Kemikalieinspektionen, KIFS, och rör begränsning av användningen av vissa ämnen samt tillverkarens och säljarens ansvar för de kemiska produkter och ämnen som tillverkas/säljs. Dessa regler behandlas översiktligt, eftersom KemiGuiden främst riktar sig till företag som använder kemiska produkter och ämnen.
  • Naturvårdsverket, SNFS och NFS, berörs knappast alls, eftersom de sällan behandlar kemiska produkter eller ämnen. Däremot finns det miljölagstiftning (SFS) som behandlas översiktligt.


Innehållet i KemiGuiden har begränsats.

  • Ämnen som knappast används i små och medelstora företag behandlas inte i KemiGuiden, även om det finns regler om ämnena.
  • Ämnen som används inom ett begränsat antal små och medelstora företag finns oftast nämnda, men de krav som gäller behandlas inte i detalj. Istället hänvisar vi till gällande föreskrifter.
  • Det finns frågor för att kartlägga om det förekommer storskalig hantering av kemiska produkter eller ämnen. De krav som gäller behandlas inte i detalj. Istället hänvisas till gällande lagar och regler.
  • KemiGuiden täcker inte de speciella regler som gäller för företag som tillverkar eller säljer kemiska produkter eller ämnen. Här hänvisas istället till gällande lagar och regler.
  • KemiGuiden behandlar inte transport av farligt gods. Istället hänvisas till gällande regler och arbets-, informations- och utbildningsmaterial inom området.


KemiGuiden bygger på de krav som ställs i gällande lagar och föreskrifter. KemiGuiden är en tolkning av dessa lagar och föreskrifter och vi kan inte garantera att den tolkning som görs i KemiGuiden alltid är densamma som Arbetsmiljöverket skulle göra för ett enskilt företag. Genom att följa KemiGuiden ska dock ett företag klara merparten av de krav som gäller. Krav som är straffsanktionerade och som berör målgruppen för KemiGuiden, finns medtagna i KemiGuiden. Det innebär att de arbetsplatser som arbetar enligt KemiGuiden inte ska behöva riskera åtal för brister i sitt kemikaliearbete. Detta förutsätter dock att man svarat korrekt på frågorna och följer de råd som ges samt att man kontrollerar om det finns krav på tillstånd och även kontrollerar om det befintliga kemikaliearbetet är tillräckligt bra.

KemiGuiden är utvecklad av Ann-Beth Antonsson och Eliana Alvarez, IVL Svenska Miljöinstitutet och producerad av Prevent, med ekonomiskt stöd från AFA Försäkring. Till KemiGuiden finns en referensgrupp inkopplad bestående av representanter från  Arbetsmiljöverket, IF Metall, LO, IKEM – Innovations- och kemiindustrierna, Teknikföretagen och Unionen.