Hoppa till huvudinnehållet

Om KemiGuiden

KemiGuiden har utvecklats för små och medelstora företag som använder kemiska produkter eller ämnen. Med hjälp av KemiGuiden ska den stora majoriteten av företag som använder kemiska produkter få hjälp att reda ut vilka krav som gäller för dem och hur de kan arbeta för att leva upp till kraven.

Det regelverk som ligger till grund för KemiGuiden är utgivet av

  • Arbetsmiljöverket, AFS och rör arbetsmiljö. Denna lagstiftning behandlas utförligt i Uppslagsboken. Arbetsmiljöverket hette tidigare Arbetarskyddsstyrelsen. (För enkelhets skull använder vi bara namnet Arbetsmiljöverket i KemiGuiden, även om t ex vissa föreskrifter fortfarande heter Arbetarskyddsstyrelsens författningssamling.)
  • Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (tidigare Räddningsverket), SRVFS och SÄIFS, och rör risk för brand och explosion vid användning av brandfarliga och explosionsfarliga ämnen. Dessa regler behandlas översiktligt, eftersom de främst rör verksamheter och produkter/ämnen som är vanliga i större företag.
  • Kemikalieinspektionen, KIFS, och rör begränsning av användningen av vissa ämnen samt tillverkarens och säljarens ansvar för de kemiska produkter och ämnen som tillverkas/säljs. Dessa regler behandlas översiktligt, eftersom KemiGuiden främst riktar sig till företag som använder kemiska produkter och ämnen.
  • Naturvårdsverket, SNFS och NFS, berörs knappast alls, eftersom de sällan behandlar kemiska produkter eller ämnen. Däremot finns det miljölagstiftning (SFS) som behandlas översiktligt.


Innehållet i KemiGuiden har begränsats enligt följande:

  • Ämnen som knappast används i små och medelstora företag behandlas inte i KemiGuiden, även om det finns regler om ämnena.
  • Ämnen som används inom ett begränsat antal små och medelstora företag finns oftast nämnda, men de krav som gäller behandlas inte i detalj. Istället hänvisar vi till gällande föreskrifter.
  • KemiGuiden täcker inte de speciella regler som gäller för företag som tillverkar eller säljer kemiska produkter eller ämnen. Här hänvisas istället till gällande lagar och regler.

KemiGuiden bygger på de krav som ställs i gällande lagar och föreskrifter. KemiGuiden är en tolkning av dessa lagar och föreskrifter och vi kan inte garantera att den tolkning som görs i KemiGuiden alltid är densamma som Arbetsmiljöverket skulle göra för ett enskilt företag. Krav som är straffsanktionerade och som berör målgruppen för KemiGuiden, finns medtagna i KemiGuiden. Det innebär att de arbetsplatser som arbetar enligt KemiGuiden inte ska behöva riskera sanktionsavgifter eller åtal för brister i sitt kemikaliearbete.