Hoppa till huvudinnehållet

Skyltar

Se till att skyltar placeras på lämplig höjd antingen vid ingången till ett riskområde eller nära en särskild fara. Se till att belysningen är bra, så att skyltarna syns väl, att skyltarna hålls rena och
hela och att uppmärksamheten på skyltarna inte störs exempelvis av för många
skyltar eller dålig placering.

  • Markera med lämplig skylt de lagerlokaler, områden eller inhägnader som används för lagring av stora mängder kemikalier. Placera skylten nära lagerområdet eller på dörren till lagerlokalen.
  • Skyltar med faropiktogram ska användas för att varna för kemiska risker. Om flera olika faropiktogram gäller, får man utesluta det som varnar för en lägre grad av farlighet.
  • Om riskbedömningen visar att det finns behov av information om förbud (t.ex. mot öppen eld eller att obehöriga inte har tillträde till lokalen), påbud (t.ex. att skyddsglasögon ska användas) eller varningar, ska sådana skyltar också sättas upp.

I Arbetsmiljöverkets föreskrifter om skyltar och signaler beskrivs också vilka andra typer av skyltar som ska användas.

Lagar och förordningar

Regler om skyltar och märkning av t ex rör och behållare samt vid hantering av speciellt farliga ämnen finns i

Hitta på sidan