Hoppa till huvudinnehållet

Märkning av rör

Märkning med skyltar behövs vid arbete med farliga ämnen. Skyltarna ska placeras dels på rör och annat som innehåller det farliga ämnet, dels vid de lokaler, områden eller inhägnader där stora mängder kemikalier lagras.

  • Rörledningar som innehåller någon farlig kemisk produkt ska ha skyltar med faropiktogram och produktens namn samt en pil som visar strömningsriktningen. Skyltarna ska vara väl synliga och placeras med lämpliga mellanrum i närheten av farliga ställen som ventiler och kopplingar.
  • Rörledningar som innehåller kemiska riskkällor, som vattenånga eller heta vätskor ska vara märkta med innehåll och risk och med en pil som anger strömningsriktningen.
  • Om det finns risk att förväxla rörledningar och förväxlingen kan leda till ohälsa eller olycksfall, ska även dessa rör märkas upp, oavsett innehåll. Det kan vara nödvändigt att märka båda sidorna av rörledningen.
  • Markera med lämplig skylt de lagerlokaler, områden eller inhägnader som används för lagring av stora mängder kemikalier. Placera skylten nära lagerområdet eller på dörren till lagerlokalen. Vid samtidig lagring av flera farliga ämnen kan skylten "Fara" användas.

Lagar och förordningar

Regler om skyltar och märkning av t ex rör och behållare samt vid hantering av speciellt farliga ämnen finns i

Hitta på sidan