Översättningar görs automatiskt av Google Translate och Prevent ansvarar inte för att de är korrekta.

Följ upp

För att kunna mäta att introduktionen ger resultat är det viktigt att sätta mål för vad den ska leda till. Genom att följa upp att aktiviteter genomförts och vad de lett till kan både medarbetare och organisation få återkoppling. Dra nytta av en ny medarbetares fräscha ögon – det ger möjlighet att arbeta med ständig utveckling av både introduktionsprocessen och arbetsplatsens verksamhet.

Att be den nyanställde skriva ner sina tankar de första månaderna är ett bra sätt att fånga upp viktiga synpunkter. Använd de längre introduktionssamtalen – mellan chef och medarbetare – som den röda tråden för uppföljning i introduktionen. Ett första samtal bör hållas redan första dagen, därefter ett nytt efter en viss tid samt ett sista för att avsluta och utvärdera introduktionen. Mellan dessa fasta punkter är det bra att ha veckovisa korta avstämningar, för att ge och få kontinuerlig feedback och fånga upp hur introduktionen fungerar.

Det är först några månader in i anställningen som intrycken landar, och då är det viktigt att stämma av om anställningen blev som tänkt; om den nyanställde trivs, om förväntningarna stämt överens med verkligheten och om målen för arbetet är rimliga. De som upplever att de är på fel jobb slutar ofta i denna fas.

Frågor att ställa om introduktionsprogrammet:

  • Har den som introducerats genomfört de aktiviteter som skulle genomföras enligt planen?
  • Vad har aktiviteterna gett och lett till?
  • Om de inte genomförts – vad beror det på? Bör innehållet i planen ändras?

Har den anställde fått den information, utbyte och den kunskap under introduktionen som behövs för att:

  • kunna utföra arbetsuppgifterna
  • arbeta säkert
  • känna sig hemma i organisationen
  • förstå sin del i helheten
  • kunna komma igång snabbt och känna sig produktiv
  • kunna förstå och följa företagets regler och rutiner
  • förstå och kunna ta sitt ansvar för en bra arbetsmiljö?

En tid efter att introduktionen avslutats kan det också vara en bra idé att fråga dem som deltagit i introduktionen om deras upplevelser. En kort enkät till alla deltagare är ett bra sätt att fånga in information om hur introduktionen har fungerat. Resultatet kan bli en viktig del i det systematiska arbetsmiljöarbetet.