Översättningar görs automatiskt av Google Translate och Prevent ansvarar inte för att de är korrekta.

Ledningens ansvar

Att ställa krav, upphandla, utveckla, införa och förvalta IT-lösningar är en komplex process där flera aktörer har sina särskilda roller och ansvar. För att IT-lösningar både ska bidra till nytta i verksamheten och till en god IT-arbetsmiljö är det viktigt att alla tar sitt ansvar och att alla inblandade samverkar med varandra.

Vem ansvarar för arbetsmiljön?

Det är alltid arbetsgivaren som har ansvaret för arbetsmiljön. Men i praktiken påverkas arbetsmiljön av många andra aktörer – aktörer som arbetsgivaren måste samverka med för att kunna ta sitt ansvar. Samverkan betonas även i arbetsmiljölagen. Där står det att parter med olika ansvar, kompetenser och befogenheter måste samverka för att uppnå bästa möjliga lösningar.

När ett IT-system ska upphandlas, införas, utvecklas eller förvaltas behöver arbetsgivaren samverka med till exempel:

  • beställare av IT-system

  • anställda som använder IT-systemen

  • skyddsombud/arbetsmiljöombud

  • arbetsmiljöansvariga eller HR-avdelningar

  • företagshälsovård

  • leverantörer av IT-system och interna IT-avdelningar

  • systemutvecklare

  • användbarhetsexperter

  • lokala arbetstagarorganisationer

  • myndigheter och tillsynsansvariga.

 

Checklistor