Översättningar görs automatiskt av Google Translate och Prevent ansvarar inte för att de är korrekta.

Ledningens ansvar

Att ställa krav, upphandla, utveckla, införa och förvalta IT-lösningar är en komplex process där flera aktörer har sina särskilda roller och ansvar. För att IT-lösningar både ska bidra till nytta i verksamheten och till en god  digital arbetsmiljö är det viktigt att alla tar sitt ansvar och att alla inblandade samverkar med varandra.

Vem ansvarar för arbetsmiljön?

Det är alltid arbetsgivaren som har ansvaret för arbetsmiljön. Men i praktiken påverkas arbetsmiljön av många andra aktörer – aktörer som arbetsgivaren måste samverka med för att kunna ta sitt ansvar. Samverkan betonas även i arbetsmiljölagen. Där står det att parter med olika ansvar, kompetenser och befogenheter måste samverka för att uppnå bästa möjliga lösningar.

När ett IT-system ska upphandlas, införas, utvecklas eller förvaltas behöver arbetsgivaren samverka med till exempel:

  • beställare av IT-system

  • anställda som använder IT-systemen

  • skyddsombud/arbetsmiljöombud

  • arbetsmiljöansvariga eller HR-avdelningar

  • företagshälsovård

  • leverantörer av IT-system och interna IT-avdelningar

  • systemutvecklare

  • användbarhetsexperter

  • lokala arbetstagarorganisationer

  • myndigheter och tillsynsansvariga.

 

Checklistor