Översättningar görs automatiskt av Google Translate och Prevent ansvarar inte för att de är korrekta.

Kom igång

Om du vill veta mer om vad forskningen säger om arbetsmiljö och IT hittar du en hel del bakgrundsfakta i materialet: 

Introduktionen beskriver kortfattat ämnet och de möjligheter (och risker) som finns vad gäller IT-lösningar i arbetslivet.

Ledningens ansvar beskriver vikten av att ledningen tar ansvar för förändringsarbetet och att arbetet sker i samverkan med alla inblandade.

Formulera mål beskriver hur man jobbar med målformuleringar och uppföljning av mål för införandet.

Införande beskriver olika typer av införandeprojekt och kopplingar till det systematiska arbetsmiljöarbetet.

Regler innehåller utdrag ur lagtexter och dylikt som berör frågor kring arbetsmiljö och IT.

Scenarier

Våra scenarier beskriver olika situationer som kan uppstå i samband med införande av IT-lösningar. För varje scenario beskriver vi vad lagen säger och hur du kan förebygga att problem inte uppstår eller komma tillrätta med dem om de trots allt gör det.

Checklistor

Våra checklistor stödjer olika faser i ett införandeprojekt. Ett par av dem rör också övergripande frågor, som till exempel ledningens ansvar och förbättringsarbete. 

Var börjar jag?

Om du är osäker på hur du ska komma igång så rekommenderar vi att du först börjar med introduktionen och avsnittet om ledningens ansvar

Därefter kan du gå igenom checklistorna och jämföra med er projektprocess. Vilka listor kan vara aktuella för er att använda? Vi tror i och för sig att alla checklistorna kan göra nytta i projekten, oavsett storlek.

Vad gäller våra scenarier så tror vi att många känner igen sig i situationerna som beskrivs. Läs igenom dem som just du känner igen dig i och diskutera de åtgärder som vi föreslår med dina kollegor.

Kontakta oss

Vi vill gärna veta vad du tycker om materialet: vad som är bra, vad som kan göras bättre och vad som saknas: skicka mejl.