Översättningar görs automatiskt av Google Translate och Prevent ansvarar inte för att de är korrekta.

Introduktion

Arbetsmiljö och IT

Datorer och andra IT-lösningar används idag i så gott som alla yrken. När de utformats efter våra behov ger de oss möjlighet att göra ett bättre jobb och underlättar för oss i vårt arbete. Uppgifter som kan vara enformiga och tröttande kan i stället göras enklare och snabbare med hjälp av IT-lösningarna.

Men även om de inte bullrar eller släpper ut avgaser kan de ändå medföra arbetsmiljöproblem och risker. De kan påverka våra mentala processer som tänkande, uppmärksamhet, minne, beslutsfattande och problemlösning.

Den här typen av risker (som ofta kallas kognitiva) kan uppstå när lösningarna inte är anpassade efter människans förutsättningar, eller när de är väldigt många och olika till sin utformning och funktion. Då kan riskerna orsaka onödig stress. Ett exempel är att vi får svårt att minnas vilka kommandon och lösenord som gäller.

Vetenskap och beprövad erfarenhet – basen för materialet

Det finns mycket kunskap om hur bra IT-lösningar kan utvecklas. Men det har saknats verktyg för den som ska handla upp eller utveckla system och för den som har befintliga system som behöver förbättras ur ett arbetsmiljöperspektiv.

Det här materialet är ett sådant verktyg. Det bygger på forskning och består av checklistor, scenarier, fakta och tips som hjälper dig att anpassa dina system efter människans förutsättningar och de arbetsuppgifter som ska utföras.

I materialet använder vi begreppet "IT-arbetsmiljö", och med det menar vi alla de förhållanden i arbetet där vi interagerar med eller styrs av IT-lösningar.

Potential och risker

IT-lösningar kan spara både tid och pengar och göra arbetet enklare och roligare. Det finns ett dokumenterat samband mellan användbara, genomtänkta lösningar och hög effektivitet, säkerhet och lönsamhet.

Men lösningar som inte är användbara och väl genomtänkta orsakar ofta problem. De kan göra arbetet mer kostsamt, mer tidskrävande och mindre effektivt. De kan ge upphov till stressrelaterade problem och sjukdomar, vilket innebär onödigt lidande för dem som drabbas och ytterligare kostnader för arbetsbortfall, ersättare och rehabilitering för arbetsgivaren. Att skapa en bra arbetsmiljö kring IT-lösningarna är därför en investering som lönar sig för alla.

Delaktighet och möjlighet att påverka är viktigt – arbetsmiljölagen gäller

Arbetsmiljölagens krav gäller också för IT-lösningar. Lagkraven säger att lösningarna ska vara väl anpassade till människan och arbetsuppgifterna. De anställda ska också ha möjlighet att påverka sin arbetssituation och medverka i förändringar på arbetsplatsen.

Forskning visar också att arbetsplatser där de anställda får vara delaktiga och kan påverka sin arbetssituation har färre klagomål och mindre behov av support. Dessutom blir inlärningstiden kortare. Delaktighet är alltså i hög grad lönsamt. 

Fakta kring användning

  • 78 % av alla yrkesverksamma använder persondatorer och andra IT-verktyg i arbetet
  • 45 % använder datorn mer än halva arbetsdagen
  • 20 % använder IT-verktyg hela arbetstiden

Källa: Arbetsmiljön 2015. Arbetsmiljöstatistik. Rapport 2016:2, sid 26. Arbetsmiljöverket (2016)

 

 

Användarguide