Översättningar görs automatiskt av Google Translate och Prevent ansvarar inte för att de är korrekta.

Införande

Bra IT-system har hög teknisk kvalitet, är lätta att förstå och lätta att använda. De är anpassade till arbetsuppgifter, yrkesroller och behov och har en design som användarna gillar. System som ska fungera ihop har likheter i teknik, funktionalitet och gränssnitt. 

Checklistor vid införande

Våra checklistor ger stöd i ett upphandlings- eller utvecklingsprojekts olika faser, till exempel i arbetet för att göra en förstudie, formulera krav, granska anbud, utvärdera utrustning och utbilda användare. 

Checklistorna kan användas av ledningen, skyddsombud/arbetsmiljöombud, projektledare, IT-ansvarig, supportorganisation, leverantörer, användare och andra som är engagerade i projektet.

Ledningens ansvar – Mål för den digitala arbetsmiljön, kompetens och resurser, uppföljning och utvärdering, riktlinjer inför start av projekt

Nulägesanalys och förstudie – Underlag för kravställning

Målbilder och mål – Verksamhetsnytta, mål för den digitala arbetsmiljön

Kravställning – Krav på leverantör, krav på utveckling (upphandling och egen utveckling), krav på lösningen

Agila utvecklingsprocesser och digital arbetsmiljö – Specifikationer, användbarhet, utvärderingar av resultat

Införande – Planering, påverkan på arbetsmiljön, information, utbildning

Förbättringsarbete – Utvärdering av användbarhet, initiering av förbättringar, utbildningsinsatser

Utvärdering av IT-system och gränssnitt – Fokus på användbarhet