Översättningar görs automatiskt av Google Translate och Prevent ansvarar inte för att de är korrekta.

Formulera mål

Innan organisationen inför eller utvecklar ett IT-system behöver ni veta vad ni vill uppnå. Vilka förändringar vill ni uppnå?

Den förändring ni vill uppnå behöver formuleras som konkreta mål, till exempel:

  • Vi ska ha x procent färre felaktiga fakturor.

  • Vår process för laboratoriesvar ska bli snabbare – svar ska vara klara inom y dagar.

  • Körsträckan för leveransbilar ska minskas med z procent.

  • Q procent av användarna ska tycka att arbetet blivit effektivare och mindre stressande.

I arbetet med målen behövs data från nuläget (en nollmätning) och en plan för hur och när effekterna av förändringarna ska mätas.

SMART-modellen

En bra utgångspunkt för arbete med mål är SMART-modellen. Det är en modell som från engelska kan översättas på svenska:

Specifikt - målet ska vara tydligt och konkret.
Mätbart - målet ska vara mätbart i tid, kvalitet, kvantitet.
Accepterat - alla inblandade vill jobba mot målet.
Realistiskt - målet ska vara möjligt att uppnå inom givna ramar.
Tidssatt - tidpunkt för när målet ska vara uppnått måste anges.

Arbeta förutsättningslöst

Ett bra målarbete är förutsättningslöst. Kanske leder det till slutsatsen att det inte är ett tekniskt system som behövs, utan en organisationsförändring, ändrade arbetsuppgifter i befintliga system eller en utbildning för personalen.

Checklistor