Översättningar görs automatiskt av Google Translate och Prevent ansvarar inte för att de är korrekta.

Förbättringsarbete

Checklistan ger dig stöd i arbetet med det kontinuerliga förbättringsarbetet.

Målgrupp: ansvarig linjechef, skyddsombud/arbetsmiljöombud, övriga berörda anställda.

Med kontinuerligt förbättringsarbete avses alla sådana aktiviteter och åtgärder som kontinuerligt under ett IT-systems livscykel behöver göras för att bibehålla och utveckla effektivitet, kvalitet, säkerhet, användbarhet, en god digital arbetsmiljö m.m.

Till checklistan

Checklistan tar bland annat upp följande frågor:

  • Systematiskt arbetsmiljöarbete. Är den digitala arbetsmiljön en del av SAM?
  • Utvärdering av systemens nytta. Finns det etablerade arbetssätt för detta?
  • Start av förbättringsåtgärder. Är det klarlagt vem som har ansvar att påbörja det arbetet?
  • Utbildningsinsatser. Finns rutiner för behovsstyrd utbildning? Finns program och tid för att utbilda nya medarbetare?