Översättningar görs automatiskt av Google Translate och Prevent ansvarar inte för att de är korrekta.

Nyttjandegradsmätningar

Nyttjandegradsmätningar visar hur mycket arbetsplatsen används i dagsläget, till exempel hur många personer som är på plats, hur många arbetsplatser som används och i vilken omfattning mötesrum eller tysta rum används. En nyttjandegradsmätning görs före en förändring. 

Mätningarna görs vid vissa tider under dagen och kan pågå under en eller ett par veckor för att täcka in alla variationer. Det finns olika IT-lösningar på marknaden att ta hjälp av för att göra mätningarna.

Nyttjandegradsmätning är ett komplement till aktivitetsanalyser i underlaget för att fatta beslut om dimensionering av lokaler och kontorsmiljö.

Tekniken som används vid nyttjandegradsmätning kan också användas i en flexibel kontorsmiljö för att visa vilka arbetsplatser som är upptagna för tillfället. Den blir då en hjälp för medarbetarna att hitta en ledig arbetsplats när de kommer till arbetet. Fortsätter man använda tekniken får man också en kontinuerlig mätning av kontoret som kan bli ett underlag i utvärdering och för kommande förändringar.