Översättningar görs automatiskt av Google Translate och Prevent ansvarar inte för att de är korrekta.

Ljus och belysning

Det är viktigt att på ett tidigt stadium planera belysningen. En bra belysning är en förutsättning för att vi ska uppfatta omgivningen på rätt sätt och den bidrar till goda resultat i arbetet. Belysningen är också en viktig faktor för trivsel.

Bra belysning handlar om mer än tillräcklig belysningsstyrka. Man brukar prata om sju basfaktorer för belysning:

  • tillräcklig belysningsnivå
  • harmonisk ljushetsfördelning
  • bländfritt ljus
  • rätt ljusriktning (ljusets riktning påverkar bland annat skuggbildning och kontrast)
  • lämplig skuggbildning
  • god ljusfärg och färgåtergivning
  • bra rumsklimat

Även med bra armaturer kan resultatet bli dåligt om de placeras fel. Tillverkarna brukar ange lämplig monteringshöjd och hur armaturerna ska vinklas och riktas mot de ytor som ska belysas. En lokal som är målad i mörka färger kräver fler och starkare ljuskällor för att belysningsnivån ska bli lika hög som i en lokal med ljusa ytor. Risken för bländning minskar i en ljus lokal. Fönster i väggar och tak bidrar till ljus i lokalen men fönstren bör kunna skärmas av för att undvika att man bländas av ljus utifrån.

Placering av ljuskällor

Ett rum behöver belysas på olika sätt för att skapa en harmonisk ljusfördelning och en tillräcklig belysningsnivå. Belysningen ska vara starkast i det direkta arbetsområdet men skillnaden mellan olika områden får inte vara för stor. Förhållandet mellan högsta och lägsta belysningsstyrkan i lokalen bör inte vara mer än 5:1.

Takarmatur som kompletteras med annan armatur samt separat belysning vid arbetsplatsen är ett sätt att lösa belysningen. Genom en flexibel upphängning av takarmaturen, exempelvis i skenor som gör det möjligt att flytta armaturen, blir det enklare att rikta om och byta plats vid en ommöblering. Med skenor som även kan vridas i sidled får man ytterligare möjligheter. Flexibiliteten underlättar också individuell anpassning av belysningen.

Ålder spelar in

Med stigande ålder blir bra belysning allt viktigare. Jämfört med en 20-åring behöver 50-åringen den dubbla belysningsstyrkan och 60-åringen den tredubbla.

Belysningsergonomi

Syn- och belysningsförhållanden ska vara så bra att påfrestande arbetsställningar undviks. Är belysningen inte anpassad för de arbetsuppgifter som ska utföras är det lätt att man spänner muskler i nacke och axlar när man anpassar sin arbetsställning för att kunna se det man arbetar med.

Dagsljus och utsikt

Människan har ett grundläggande behov av att ha visuell kontakt med sin omgivning och därför är möjligheten att kunna se ut viktig. Det är lätt att känna sig instängd utan utsikt och det kan påverka oss mentalt. Dagsljus har betydelse för vårt välbefinnande och i Arbetsmiljöverkets föreskrifter finns krav på både dagsljus och möjlighet att se ut vid arbetsplatser där man vistas mer än tillfälligt.

Dagsljuset ändrar sig i belysningsstyrka, färgtemperatur och infallsvinkel och ger oss därmed information om vilken tid på dygnet det är. Det är den typen av information som hjälper till att styra vår dygnsrytm.

Läs mer