Översättningar görs automatiskt av Google Translate och Prevent ansvarar inte för att de är korrekta.

Hantera anställdas behov och önskemål

Kontorsmiljön ska utformas på så sätt att medarbetarna kan arbeta på bästa sätt utifrån sina förutsättningar. Arbetsgivaren har en skyldighet att anpassa arbetsmiljön för medarbetare med särskilda behov.

Men det kan också komma fram önskemål om speciallösningar som inte har att göra med särskilda behov. Ibland kan önskemålen av olika anledningar vara svåra att tillmötesgå. Organisationen bör ha tydliga riktlinjer för vad som gäller önskemål som ligger utanför den allmänna planeringen för kontoret. Alla på företaget ska känna till riktlinjerna.

Kommunikation vid en förändring är mycket viktigt och de anställda måste få veta vad de har möjlighet att påverka och vad de inte kan påverka. Exempelvis kan det vara att det finns ett beslut om öppen planlösning som inte är möjligt att påverka. Däremot kan det finnas utrymme att i viss mån vara med och påverka utformningen av planlösningen.

Om det kommer fram önskemål om speciella lösningar är det bra att analysera vad som ligger till grund för dem och hur de ska bemötas för att undvika problem efteråt. Ibland kan önskemålen vara ett uttryck för oro över förändringen och då är det den oron som behöver bemötas och tas om hand.

En del i förändringsarbetet är att involvera de anställda i förändringen. I det ingår att få dem att fundera kring sin egen roll i förändringsprocessen till exempel under workshops eller diskussioner. Tydlighet och öppenhet underlättar delaktighet i processen och ger bättre förutsättning för en lyckad förändring.