Översättningar görs automatiskt av Google Translate och Prevent ansvarar inte för att de är korrekta.

Förändringsprocessen

En förändring är en process i flera steg och olika människor behöver olika lång tid för att gå igenom processen beroende på bland annat tidigare erfarenheter och bakgrund.

Förändringsprocessen kan beskrivas som en kurva med olika faser. För att förändringsarbetet ska bli lyckat måste det finnas tid och möjlighet för alla medarbetare att ta sig igenom kurvans olika steg. Det finns många olika modeller, psykiatrikern Johan Cullberg har beskrivit kurvan i fyra steg från chock till nyorientering.

Utgår man från att människor reagerar olika på förändring så blir det också tydligt att det inte går att arbeta med en plan där insatserna är lika för alla. Det gäller att ha kunskap om hur förändringsbenägenheten ser ut inom organisationen för att kunna planera för vilka insatser som behövs och var de behövs.

Ledningen måste vara engagerad men inte ha för bråttom. Organisationens ledning ligger ofta före i förändringsprocessen i och med att de får informationen tidigare och har fattat de strategiska besluten innan det är dags att involvera medarbetarna. Det betyder att ledningen ofta hunnit längre på förändringskurvan och att de som ska leda förändringsarbetet måste vara medvetna om det och vänta in medarbetarnas resa genom processen.

Kommunikation är a och o i en förändringsprocess och därför bör man i ett tidigt skede arbeta fram en plan för hur kommunikationen ska hanteras under förändringsprocessen.

I en organisation finns personer som har ett informellt ledarskap. Identifiera de informella ledarna som är positiva till förändringen och ta hjälp av dem för att förankra förändringsarbetet. Om det finns medarbetare som är negativt inställda är det viktigt att de får diskutera sina synpunkter och känna att de blir lyssnade på.