Översättningar görs automatiskt av Google Translate och Prevent ansvarar inte för att de är korrekta.

Ansvar för byggarbetsmiljöns samordning

När två eller flera arbetsgivare samtidigt har verksamhet på ett gemensamt arbetsställe har de ansvar att samarbeta för att se till att arbetsförhållandena är säkra. Det kan uppstå särskilda risker när flera företag arbetar jämsides på ett arbetsställe och det är just detta som uppmärksammas i samordningsansvaret.

För byggarbetsplatser finns speciella regler när det gäller samordningsansvaret – byggarbetsmiljösamordningsansvar (BAS). Där sker ständiga förändringar och nya risker kan uppstå. Det ena företagets verksamhet kan medföra risker för ett annat företags anställda.

Byggherren, det vill säga beställaren som är den som låter utföra ett byggnadsarbete, har ansvar för att se till att man tänker på arbetsmiljön i olika skeden av bygget. Byggherren ska utse byggarbetsmiljösamordnare för planering och projektering samt för utförandet. De som utses ska ha kompetens och erfarenhet inom aktuella arbeten.

Det är möjligt att som byggherre överlåta hela eller delar av sitt arbetsmiljöansvar och det kan vara bra att se till att någon av de tekniska konsulterna eller en arkitekt har huvudansvaret under byggprocessen, både planering och genomförande. Då ska det skrivas in i kontraktet att de tar på sig byggarbetsmiljösamordningsansvaret.

Ett annat alternativ är att de tekniska konsulterna eller en arkitekt tar ansvaret under det inledande planeringsskedet och att en kommande totalentreprenör tar ansvaret under ombyggnationen. Det kallas då BAS-P (planering) och BAS-U (utförande). Precis som i det första alternativet ska ansvarsfördelningen skrivas in i avtalet.

Observera att i en så kallad delad entreprenad, kan inte BAS påföras någon av entreprenörerna, och då ligger BAS kvar på byggherren. I ett fall med delad entreprenad är det därför lämpligt att man projektanställer eller anlitar en konsult med dessa specialkunskaper som utför BAS.Byggherren ska också se till att en arbetsmiljöplan upprättas innan byggarbetsplatsen etableras. Planen är ett hjälpmedel för att visa vilka åtgärder som kan behövas som följd av särskilda risker under byggarbetet och kan vara till stöd för entreprenörer när de ska planera sitt arbete på byggarbetsplatsen.