Översättningar görs automatiskt av Google Translate och Prevent ansvarar inte för att de är korrekta.

Om enkäten

Syftet med enkäten är att komma fram till åtgärder för att minska belastningen av faktorer i arbetets villkor som kan framkalla stress. 

Enkäten består 36 frågor varav nio områden med fyra påståenden inom varje område.

Områden:

  • Informationsflöde via IT
  • Kommunikationsflöde via IT
  • IT och användbarhet
  • Avbrott i arbetet
  • Lära nytt inom IT
  • Rutinarbete med IT
  • Gränslöst arbete
  • Personlig integritet

Enkäten är baserad på forskningsrön och beprövade erfarenheter men observera att enkäten inte är vetenskapligt validerad utan endast framtagen som underlag för gruppdiskussion. Läs mer under "Så här använder du enkäten".

Tips: Det finns även en enkät som övergripande undersöker belastning på grund av arbetsrelaterad stress.

Förutsättningar i din webbmiljö

Stressenkäten kan användas i olika webbläsare och på mobila enheter. Enkäten fungerar i webbläsarna IE11, Edge, Chrome, Firefox och Safari. För att kunna använda enkäten måste din webbläsare tillåta cookies. Det går att välja till i säkerhetsinställningarna i webbläsaren.

  • Rekommenderade webbläsare: IE11, Edge, Chrome, Firefox och Safari.
  • Tillåt cookies.

Illustrationer

Illustrationerna under Tips och råd på webbsidorna om IT-stress i arbetslivet är gjorda av Pinor Art Illustration.