Översättningar görs automatiskt av Google Translate och Prevent ansvarar inte för att de är korrekta.

IT och människan

IT har förändrat arbetslivet på många sätt. Vi kan befinna oss på olika platser och fortfarande dela information och arbeta tillsammans. Tekniken är också utmärkt för att mäta och optimera arbetsprocesser. Kort och gott förenklar och effektiviserar IT vårt arbete. Det finns dock mekanismer i tekniken som kan leda till ökad belastning för individer på arbetsplatsen. Detta kan i förlängningen leda till stress och ohälsa.

Informations- och kommunikationstekniken kan förse oss med information betydligt snabbare än vi hinner ta till oss den. Vi begränsas av vår kognitiva kapacitet, det vill säga vår förmåga att behandla, bearbeta och lagra information. Detta kan leda till att vår kognitiva belastning blir för stor. Människan behöver balans mellan aktion, reflektion och återhämtning. Med de nya teknikerna har vi allt mer aktion och allt mindre av reflektion.

Omedvetet anpassar vi förväntningarna på vad vi ska hinna med efter teknikens möjligheter och tempo. De mentala kraven ökar. Informationen blir lätt och snabbt tillgänglig via e-post, på mobiler, i interna datasystem, i gemensamma dokument och kalendrar. Finns informationen där, har vi också en känsla av att vi måste ta ställning till den – läsa eller ignorera, åtgärda eller utveckla. Det är dessutom lätt att föra information vidare och svara på meddelanden. Därför kan vi också själva börja förvänta oss att snabbt få respons tillbaka.

Så kan IT skapa stress

Stress är en fysiologisk reaktion som uppstår i kroppen när människan utsätts för krav och förväntningar. Reaktionen är naturlig och hjälper oss att prestera. Det behöver inte innebära något negativt för vår hälsa, tvärtom kan stressen vara stimulerande.

Snabb åtkomst till information och lätthet att kommunicera gör att vi kortsiktigt mår bra av modern IT. Hjärnans belöningssystem aktiveras av den snabba återkopplingen, men när impulserna till hjärnan blir för många blir vi överbelastade. Om vår kognitiva förmåga att ta emot och behandla information överskrids kan vi uppleva påfrestningar som kan ge upphov till stress. Den kognitiva förmågan kan tränas upp till viss gräns.

Det som här lite förenklat benämns som IT-stress kan uppstå om mängden information och kraven på kommunikation inte går att hantera. I ett överflöd av möjligheter blir det svårt att sortera bort det som inte är viktigt. Ökat informations- och kommunikationsflöde upplevs som mer påfrestande av människor som redan tidigare har en hög allmän stressnivå. Ohälsa kan uppstå om kraven och förväntningarna under längre tid överstiger individens förutsättningar och det inte finns möjlighet till återhämtning.

  • Vid IT-stress påverkas våra kognitiva processer i stor utsträckning, men de biologiska och psykologiska effekterna skiljer sig inte från annan form av stress.
  • Vid IT-stress återfaller vi lätt i hjärnans inarbetade rutiner. Våra beslut tar inte hänsyn till ny information utan hjärnan använder redan inövade och djupt rotade skript eller beslutsstödsprogram för att hantera en överväldigande mängd information.
  • Vid IT-stress aktiveras hjärnans autopilot, vilket kan leda till stora och kostsamma beslutsfel.

Mer information om arbetsrelaterad stress hittar du här.