Översättningar görs automatiskt av Google Translate och Prevent ansvarar inte för att de är korrekta.

Minderåriga

Den här checklistan är lämplig att användas av chef och skyddsombud i samband med att minderåriga utför arbete eller vid upprättandet av en rutin för minderårigas arbete. Den kan också användas vid en årlig genomgång av arbetsmiljöarbetet. Med minderårig avses den som inte fyllt 18 år. Med yngre barn avses en minderårig som inte har fyllt 13 år. Med äldre barn avses minderårig som fyllt 13 år och inte är ungdom. Med ungdom avses minderårig som fullgjort sin skolplikt och som fyller minst 16 år under innevarande kalenderår.