Översättningar görs automatiskt av Google Translate och Prevent ansvarar inte för att de är korrekta.

Krishantering

Den här checklistan hanterar verksamhetens beredskap inför krissituationer. Checklistan är lämplig att användas av chef och skyddsombud vid till exempel upprättandet av en rutin för krishantering eller vid en årlig genomgång av arbetsmiljöarbetet.