Översättningar görs automatiskt av Google Translate och Prevent ansvarar inte för att de är korrekta.

Introduktion

Den här checklistan behandlar verksamhetens rutiner vid introduktion av nyanställda, inhyrd personal och personal med nya arbetsuppgifter. Checklistan är lämplig att användas av chef och skyddsombud vid en granskning av verksamhetens rutin för introduktion. Granskningen kan exempelvis göras vid den årliga genomgången av arbetsmiljöarbetet. Checklistan kan också användas vid förberedelserna inför introduktionen av en nyanställd.