Översättningar görs automatiskt av Google Translate och Prevent ansvarar inte för att de är korrekta.

Första hjälpen

Checklistan innehåller frågor om hur arbetet organiseras och om kunskaperna avseende första hjälpen vid krissituationer. Den är lämplig att användas av chef och skyddsombud vid till exempel en årlig genomgång av verksamhetens rutiner för arbetsmiljöarbetet.