Översättningar görs automatiskt av Google Translate och Prevent ansvarar inte för att de är korrekta.

Arbetsskador och tillbud

Checklistan innehåller frågor om hur arbetet med tillbud och arbetsskador organiseras. Den är lämplig att användas av chef och skyddsombud vid till exempel en årlig genomgång av verksamhetens rutiner för arbetsmiljöarbetet.