Översättningar görs automatiskt av Google Translate och Prevent ansvarar inte för att de är korrekta.

Vibrationer - Hand och arm

Checklistan innehåller frågor om hur risker med vibrationer kan undersökas och hanteras i verksamheten. Checklistan är lämplig att användas av ansvarig chef och skyddsombud vid till exempel skyddsrond. Vid förekomst av hand- och armvibrationer uppskattas arbetstagarens dagliga vibrationsexponering, som är den sammanlagda exponeringen under en hel arbetsdag (8h). Det dagliga exponeringsvärdet jämförs med sedan insatsvärdet för hand- och armvibrationer (2,5m/s2) och gränsvärdet (5,0 m/s2). Om insatsvärdet överskrids måste arbetsgivaren införa åtgärder för att minska riskerna. Gränsvärdet får ej överskridas. Daglig vibrationsexponering kan uppskattas med Arbetsmiljöverkets vibrationskalkylator.