Översättningar görs automatiskt av Google Translate och Prevent ansvarar inte för att de är korrekta.

Hotellstädning

Checklistan tar upp frågor om hur lokaler och utrustning är utformade samt hur arbetet är organiserat för hotellstädare. Checklistan är lämplig att användas av chef och skyddsombud vid en övergripande skyddsrond. Om inte frågorna under ett visst område är relevanta för just er verksamhet så kan avsnittet döljas. Vid mer riktade skyddsronder hänvisar vi till våra fördjupade ämneschecklistor, exempelvis Belysning. Vid översyn av det systematiska arbetsmiljöarbetet hänvisas till andra checklistor som är avsedda för det, exempelvis Årlig uppföljning.