Översättningar görs automatiskt av Google Translate och Prevent ansvarar inte för att de är korrekta.

Krishantering på arbetsplatsen

Använd checklistan för att undersöka arbetsplatsens beredskap inför krissituationer. Checklistan innehåller frågor om hur arbetet med krishantering organiseras, om viktiga rutiner och dokument samt om information och kunskap inom organisationen. Läs mer om krishanteringens olika delar här: https://www.prevent.se/kris. I checklistan använder vi oss av begreppen krisgrupp (benämns även beredskapsgrupp eller krisledning) och krisplan (benämns även krishanteringsplan eller beredskapsplan). Frågor kopplade till första hjälpen finns i den separata checklistan Första hjälpen.