Översättningar görs automatiskt av Google Translate och Prevent ansvarar inte för att de är korrekta.

Corona och covid-19

Använd checklistan för att undersöka det nya coronavirusets (SARS CoV-2) påverkan på arbetsmiljön. Det nya coronaviruset klassas som ett smittämne i riskklass 3* enligt Folkhälsomyndigheten. Checklistan innehåller även frågor om hantering av sjukdomen covid-19 på och utanför arbetsplatsen. Checklistan innehåller frågor om smittrisker, men även om hur arbetsgivaren hanterar frågor som kommunikation, distansarbete, kunskaper och oro. Det är lämpligt att chef och skyddsombud går igenom checklistan tillsammans. OBSERVERA att checklistan och riskbedömningar / handlingsplaner troligtvis behöver ses över och upprepas ett flertal gånger, speciellt då nya fakta och forskningsrön framkommer efter hand. *) Riskklass 3 definieras i Arbetsmiljöverkets föreskrifter om smittrisker som ”Smittämne som kan orsaka allvarliga sjukdomar hos människor och kan utgöra en allvarlig fara för arbetstagare. Ofta finns effektiv behandling, eller förebyggande åtgärder, som vaccination. Det kan finnas risk för spridning ut till samhället.”