Översättningar görs automatiskt av Google Translate och Prevent ansvarar inte för att de är korrekta.

Hälsoundersökningar

Arbetsmiljöverkets föreskrifter innehåller direkta eller indirekta krav på hälsoundersökningar. Denna checklista är vägledande för dessa krav. Checklistan innehåller frågor om arbetsgivaren erbjuder hälsoundersökningar vid vissa typer av arbeten. Checklistan är lämplig att användas av chef och skyddsombud tillsammans vid en årlig genomgång av vilken rutin som verksamheten har för genomförandet av hälsoundersökningar. Det finns även en separat checklista för medicinska kontroller.