Översättningar görs automatiskt av Google Translate och Prevent ansvarar inte för att de är korrekta.

Kränkande särbehandling

Checklistan innehåller frågor om verksamhetens arbete för att minska riskerna för kränkande särbehandling. Den kan användas för att öka kunskapen om arbetsmiljö, kränkande särbehandling och lagkrav. Checklistan är lämplig att användas av ansvarig chef eller arbetsledare tillsammans med arbetsmiljöombudet eller annan facklig företrädare. Tänk på att lag och föreskrifter inte omfattar kunder eller brukare. Om en anställd utsätts för kränkande särbehandling av kunder eller brukare är det ett arbetsmiljöproblem, men kunder eller brukare kan inte göras ansvariga inom ramen för arbetsmiljölagstiftningen eller diskrimineringslagen. För mer information och tips – klicka på ”i”-symbolen. Tillsynsmyndigheter är Arbetsmiljöverket för AML, SAM och OSA och Diskrimineringsombudsmannen för DL.