Översättningar görs automatiskt av Google Translate och Prevent ansvarar inte för att de är korrekta.

Smittrisker

Checklistan innehåller frågor om vilka risker som kan finnas för smitta och hur riskerna hanteras i verksamheten. Checklistan är lämplig att användas av ansvarig chef och skyddsombud vid en skyddsrond.